De uitdaging

Als gevolg van klimaatverandering gaat er steeds meer water door de rivieren de Lek en de Nederrijn stromen. De dijken tussen Hagestein en Opheusden langs de rivier de Lek voldeden niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen om voldoende veiligheid te garanderen voor het achterland. Over een traject van 30km dijk langs de Lek voldeed 18 km niet aan de veiligheidsnorm. In opdracht van Waterschap Rivierenland voerde de Combinatie Dijkverbetering HOP (GMB/Van Oord), met Royal HaskoningDHV voor het ontwerp, op dit dijktracé gedurende 2014-2017 een grootschalige dijkverbetering uit.

Onze oplossing

Er zijn verschillende oorzaken waarom de dijken niet meer voldoen. Op enkele plekken is de dijk niet hoog genoeg en op andere plekken is deze onvoldoende stabiel. Daarnaast is vastgesteld dat er sprake is van piping, waarbij water onder de dijk doorstroomt. Dit kan er voor zorgen dat de dijk bij hoogwater bezwijkt. De ontwerpoplossingen om de dijken te versterken zijn gevonden in versteviging van de dijk in grond, zoals het aanbrengen van steunbermen of taludverflauwing. 
Op locaties waar daar te weinig ruimte voor is, omdat er bijvoorbeeld huizen langs de dijk staan, zijn damwanden of innovatieve dijkdeuvels aangebracht. Er zijn verschillende laad- en loslocaties langs de rivier ingesteld voor de aanvoer van de klei voor de dijkversterking. De hinder tijdens de uitvoering voor de omgeving bleef daardoor beperkt.

Het resultaat

Voor de dijkversterking is ca. 800,000 m3 klei en zand aangebracht. Daarnaast zijn er langs 4.5 km damwandconstructies en dijkdeuvels aangebracht. Het resultaat mag er zijn!  Met de dijkversterking is voor vier miljoen mensen een veiliger rivierengebied gerealiseerd.

Meer informatie

  • Video Dijkverbetering Hagestein - Opheusden

Gerelateerde markten