Het is al geruime tijd een politieke wens om te komen tot een derde haven in Werkendam. De twee bestaande havens zijn vol in gebruik en de scheepsreparatie- en afbouwsector is een belangrijke werkgever en economische drager voor de gemeente. De gemeente wilde de meest gunstige locatie bepalen en heeft ons gevraagd hiertoe een ruimtelijke haalbaarheidsstudie uit te voeren binnen een globaal aangeduid zoekgebied.

Gekozen is voor een gezamenlijke aanpak (joint fact finding) met medewerkers van de gemeente in een drietal werksessies zodat lokale en technisch-inhoudelijke kennis efficiënt gecombineerd werd. Er bleken grote verschillen in mogelijkheden, beperkingen en kosten. Om de haalbaarheid te onderzoeken is vervolgens gekeken naar de ‘meekoppelkansen’ vanuit het Deltaprogramma Rivieren. Dit programma streeft naar waterstand verlaging op de grote rivieren om het risico op overstroming te verkleinen. De aanleg van een derde haven bij Werkendam kan extra ruimte bieden voor de Merwede en zo bijdragen aan een lagere waterstand. Ook financieel is zo een koppeling aantrekkelijk: een investering heeft een dubbel effect.

Het onderzoek is uitgemond in een advies om het ‘meekoppelen’ van de ontwikkeling van een derde haven aan het Deltaprogramma te verkennen en daartoe samenwerking op te zoeken. De gemeente was verrast door de nieuwe zoekrichting die wij voorstelden en de interessante meekoppelmogelijkheden die daardoor ontstonden.

Contact

Gerelateerde markten