De organisatie van het zuiveringsbeheer - en breder van de gehele waterketen - is onderwerp van discussie. In de toekomst zijn er diverse organisatievormen denkbaar, bijvoorbeeld met meer ruimte voor marktpartijen of samenwerking met andere overheden, met verschillende juridische rechtsvormen. Complicerende factor is dat er nog veel onzeker is. Denk aan de rol van de overheid, de financiële situatie van de waterschappen en maatschappelijke trends als de circulaire economie. Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen beide een goede discussie over de toekomst van de organisatie van zuiveringsbeheer kunnen voeren. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de voor- en nadelen en de toekomstbestendigheid van de diverse organisatiescenario’s. Deze benadering waarin prestaties, risico’s en kosten worden bekeken, omvat de kern van assetmanagement.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft samen met Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar alternatieve organisatievormen voor het zuiveringsbeheer. Dit proces werd begeleid door zowel een ambtelijke projectgroep als een bestuurlijke klankbordgroep. Met behulp van een vooraf vastgesteld afwegingskader zijn de kenmerken van zes alternatieve organisatiescenario’s overzichtelijk in beeld gebracht en vergeleken:
  • Beschrijving en nadere inkleuring organisatievorm;
  • Impact op de eigen organisatie;
  • Impact op stakeholders;
  • Toekomstbestendigheid en adaptief vermogen;
  • Kwantificeerbare kosten en baten;
  • Niet-kwantificeerbare kosten en baten;
  • Risico’s van het organisatiemodel en bij implementatie.

In het rapport zijn geen waardeoordelen of adviezen opgenomen. Het rapport faciliteert de besturen van Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de discussie over de voor hen beste organisatievorm. 

Het resultaat

De studie heeft de consequenties van zes mogelijke organisatievormen van zuiveringsbeheer in kaart gebracht. Hierdoor hebben de bestuurders van de hoogheemraadschappen inzicht gekregen in de voor- en nadelen van verschillende denkbare manieren (cq. organisatievormen) om de zuivering van
afvalwater te organiseren. Op basis van het rapport kunnen Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visie op het toekomstig zuiveringsbeheer formuleren. Zo kunnen ze inspelen op uitdagingen en het zuiveringsbeheer op een hoog, doelmatig en professioneel niveau brengen én houden.

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten