Waterschap Noorderzijlvest richt zich in haar zuiveringsbeheertaak nadrukkelijk op de implementatie van professioneel asset management. Een van de aandachtspunten daarbij is de kwaliteit van de informatiehuishouding van het zuiveringsbeheer, dus de wijze waarop de bedrijfsvoering rond de afvalwaterketen met informatiesystemen wordt ondersteund.

 Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde. Copyright: Waterschap Noorderzijlvest | Royal HaskoningDHV

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde. Copyright: Waterschap Noorderzijlvest

Noorderzijlvest had de indruk dat deze verder zou kunnen worden verbeterd. Door een volgende professionaliseringsslag in de informatievoorziening zou de bedrijfsvoering van het Proces Afvalwaterketen op een aantal punten wellicht structureel kunnen verbeteren. Het waterschap heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om in kaart te brengen of er verbetering in het asset information management mogelijk was, en hoe de verbeteringen vorm gegeven zouden kunnen worden.

De oplossing


Vanuit onze ervaring met het verbeteren van  (asset management) informatiehuishoudingen  in de watersector, hebben we een kernteam van Noorderzijlvest-vertegenwoordigers uit de verschillende werkprocessen van Proces Afvalwaterketen begeleid bij de volgende stappen:
  1. Het maken van ‘de foto’ van de huidige informatiehuishouding (w.o. het applicatielandschap) rondom het zuiveringsbeheer, en de knelpunten die medewerkers daar nu ervaren;
  2. Een analyse van de wijze waarop de bedrijfsvoering de komende jaren mogelijk gaat veranderen, en wat dat betekent voor de dan benodigde informatievoorziening in relatie tot de huidige informatiehuishouding;
  3. Het beschrijven van de gewenste informatiehuishouding (applicatielandschap, organisatie, governance), mede vanuit het perspectief van de toekomstige bedrijfsvoering;
  4. Het opstellen van een globaal programma van de activiteiten/projecten die moeten worden uitgevoerd om deze gewenste situatie stapsgewijs te gaan realiseren.

Het resultaat


Het traject heeft Waterschap Noorderzijlvest een eenduidig en door alle intern betrokkenen gedragen toekomstbeeld opgeleverd van de informatiehuishouding van Proces Afvalwaterketen. Tevens is duidelijk geworden welke trajecten nodig zijn om dit te realiseren. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met een aantal belangrijke ontwikkelingen, te weten
  • Toekomstige procesvoering van de rwzi’s op basis van het concept van centrale regie;
  • Toekomstige samenwerking met gemeenten, op thema’s als (1) gezamenlijk gegevensbeheer, (2) samen meten&monitoren, (3) samenwerking in beheer&onderhoud van gemalen, en (4) integrale sturing en Real Time Control (RTC).

Met de verbetertrajecten kan Waterschap Noorderzijlvest een duurzame optimalisatie van de ondersteuning van de bedrijfsvoering realiseren, en vult zij een belangrijk randvoorwaarde in voor professioneel asset management. De belangrijkste verbetertrajecten liggen op het gebied van de verdere uniformering van de procesautomatisering, het ontwikkelen van eenduidige prestatie-kentallen, en het verbeteren van onderhoudsinformatie, logboek-informatie, Technisch Constructie Dossier en informatie van riool- en transportstelsels.

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten