Sinds 1998 is Royal HaskoningDHV betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het concept Permanente Verkeerseducatie (PVE). In opdracht van CROW-KpVV en in samenwerking met de regionale overheden (ROV’s en Provincies) zijn in het kader van PVE door Royal HaskoningDHV diverse producten ontwikkeld met als doel meer samenhang en structuur te geven aan activiteiten op het gebied van verkeerseducatie in Nederland. In 2006 heeft dit geleid tot de ‘Toolkit PVE’: een actueel overzicht van in Nederland beschikbare verkeerseducatieve programma’s en materialen. Dit web-based instrument helpt werkers in het veld van verkeerseducatie om een keuze te maken uit het rijke aanbod aan projecten en producten. De toolkit karakteriseert elk product per doelgroep, maar geeft nog geen inzicht in de kwaliteit van de beschikbare programma’s. Wel groeide de vraag naar het kunnen rangschikken van verkeerseducatieve programma’s op kwaliteit.

CROW-KpVV heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om in samenwerking met de regionale overheden en inhoudelijke experts een checklist verkeerseducatie te ontwikkelen. In 2011 is een pilot gestart en sinds 2013 worden projecten en producten aan de hand van de checklist getoetst. Met behulp van de checklist wordt via het beoordelen van 10 essentiële ontwikkelstappen in kaart gebracht of verkeerseducatieve interventies op een verantwoorde wijze zijn opgezet en vormgegeven, en of zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Door middel van de beoordelingscriteria wordt niet alleen duidelijk dat de getoetste interventie bepaalde doelen nastreeft. Maar ook wordt helder gemaakt of de juiste didactische benadering wordt toegepast om de gestelde doelen te realiseren en of er is nagedacht over de verschillende stappen die te maken hebben met de kwaliteitsborging van het ontwikkelde product. Bij het toetsen van een product is de producent zelf actief betrokken. Alle informatie over het product dient te worden opgestuurd, zodat de toetsers op basis daarvan een eerste beoordeling kunnen doen. Vervolgens vindt er een interview plaats met producent en toetsers (een educatief expert, Royal HaskoningDHV en CROW-KpVV), om de scores te bespreken en eventueel aan te passen. Hierna volgt het eindoordeel.

Tussen 2013 en 2015 zijn alle landelijke beschikbare verkeerseducatieproducten (60) getoetst met de educatieve checklist. De resultaten zijn beschikbaar via  crow.nl.