Pilot binnenstedelijke transformatie gericht op het vlottrekken van een vastgelopen binnenstadsplan door het organiseren van nieuwe samenwerking. De provincie Overijssel heeft in het bestuursakkoord aangegeven mee te willen investeren in de grote steden en in de versterking van stedelijke netwerken zoals Twente. De provincie wilde gemeente Almelo helpen om de binnenstedelijke transformatie nieuwe impulsen te geven. Hiertoe is de Pilot in het leven geroepen. Werkzaamheden bestonden uit procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente Almelo en de provincie bij het maken van een ontwikkelstrategie met private partijen voor transformatie van de binnenstad. Nevendoel was dat de provincie ervaring op doet met haar nieuwe rol in gebiedsontwikkeling op lokaal niveau.

Pilot Binnenstedelijke Transformatie | Royal HaskoningDHV

Succesfactoren:

Integrale advisering over alle aspecten: proces, inhoud en strategie koppelen: kortom in alles oplossingsgericht met ze meedenken.

  • bouwen aan vertrouwen: laten zien dat je weet hoe het werkt, begrip voor hun realiteit (bijv. politiek-bestuurlijk, geen gezichtsverlies willen leiden)
  • adviseur tussen partijen: Zelf hadden we geen belang in de transformatie. Hierdoor worden we door alle partijen vertrouwd
  • regiesturing vanuit het kernteam en een opdrachtbudget waar flexibel mee om wordt gegaan (projectplan is slechts globaal richtsnoer;we bepaalden met elkaar wat de korte termijn acties zijn en verklaren onze kosten bij de factuur)

Toegevoegde waarde:

We brachten stap voor stap een oplossing om te komen tot uitvoering van het binnenstadsplan dichterbij. We deden dit door te constateren dat de oude weg niet meer begaanbaar is, openingen te zoeken voor nieuwe routes en deze vervolgens concreet te maken. We hebben daartoe nieuwe partijen aan tafel (ontwikkelaar/belegger en woningcorporaties) gebracht, zijn een open dialoog gestart waarin de kern van het probleem op tafel kwam en schrijven ambtelijke en bestuurlijke notities waarmee de stappen worden geborgd.

Het kernteam vormde een schakelkast tussen verschillende processen: de stedenbouwkundige planvorming, de ontwikkelstrategie, besluitvormings- en communicatietrajecten.

We deden – op zijn Duits gezegd – aan Totalberatung met een heel klein, slagvaardig team (ca 3 mensen met aanvullende kennis en competenties). Daarnaast konden wij als het nodig is expertise inzetten vanuit verschillende disciplines van Royal Haskoning, zoals planeconomie (in samenwerking met Metrum), Legal consultancy, planologie, stedenbouw, etc.

De klant is tevreden over…

De bruikbaarheid van de adviezen, professionele opstelling, onze flexibiliteit en betrokkenheid.

Contact

Friedemann Romhild

Senior Urban Designer & Project Manager

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten