Wetterskip Fryslân wil weten of het mogelijk is om de beheer- en onderhoudskosten van het watersysteem voor de periode van 2015-2019 terug te brengen. De kernvraag van de klant is: in hoeverre is het mogelijk om, met behoud van voldoende kwaliteitsniveau in de functiebediening, besparingen te realiseren in het watersysteembeheer.

De oplossing

Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde hebben gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke besparingen op waterbeheer. Daarin zijn concrete maatregelen opgesteld met implementatiestrategieën en besparingen. Het onderzoek had drie sporen:
- Het terugbrengen van het aantal assets, bijvoorbeeld samenvoegen van peilvakken en bemalingsgebieden;
- Een andere manier van werken bij het watersysteembeheer;
- Ander gebruik van beleidsinstrumenten.

Daarbij is de praktische en financiële haalbaarheid (business case) van de maatregelen onderzocht. De effecten op het grond- en oppervlaktewater zijn berekend, waardoor de prestaties en risico’s zichtbaar zijn geworden. Om steun voor de maatregelen te krijgen, zijn bestuurders, management en medewerkers van de verschillende clusters, onder andere beleid, planning en vergunningen, nauw bij het onderzoek betrokken.

Het resultaat

Het is duidelijk geworden dat er op korte termijn kostenbesparingen mogelijk zijn. De reflectie op de organisatie heeft Wetterskip Fryslân inzicht gegeven in het beheer en duidelijk gemaakt wat het gewijzigd beheer voor besparingen kan opleveren. Het project heeft Wetterskip Fryslân inzicht gegeven in technische oplossingen en de bijbehorende implementatiestrategieën. Wetterskip Fryslân start momenteel met de daadwerkelijke implementatie van een deel van de voorgestelde maatregelen.

Contact

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten