Het ontwerpen en het bouwen van de Westerscheldetunnel en de daarbij behorende toegangswegen heeft ruim 7 jaar geduurd. Het boren van de eerste tunnelbuis, vanaf Terneuzen richting Zuid-Beveland, startte in juli 1999 en twee maanden later begon het boren van de tweede buis. Het tunneltracé begint aan de noordzijde bij de N254 tussen Goes en Middelburg en eindigt in Zeeuws-Vlaanderen bij Terneuzen met een aansluiting op de N61. De totale lengte van dit tracé bedraagt circa 22 kilometer. Uiteindelijk zijn de Westerscheldetunnel en de daarbij behorende toegangswegen op 14 maart 2003 geopend.


Westerscheldetunnel | Royal HaskoningDHV

Nieuw onderhoudscontract

De Westerscheldetunnel en de daarbij behorende toegangswegen (het Westerscheldetunnelcomplex) is gebouwd door aannemerscombinatie ‘Kombinatie Middelplaat Westerschelde’ (KMW). Met het aflopen van het Design, Build & Maintenance contract met de bouwer van het tunnelcomplex, stond de N.V. Westerscheldetunnel eind 2011 voor de uitdaging om een nieuw onderhoudscontract op de markt te brengen. Royal HaskoningDHV heeft geparticipeerd in het projectteam dat het nieuwe onderhoudscontract moest opstellen. Dit contract moest tevens voorzien in het op termijn realiseren van renovaties aan een aantal tunnel technische installaties.

Advies over contract

Geadviseerd door Royal HaskoningDHV heeft de N.V. Westerscheldetunnel gekozen voor het opstellen van een geïntegreerd contract volgens het UAV-GC 2005 en een niet-openbare aanbesteding met voorafgaande selectie van geschikte gegadigden. Daarnaast is Royal HaskoningDHV verantwoordelijk geweest voor:

  • het begeleiden van een marktconsultatie, 
  • het opstellen van de verschillende aanbesteding- en contractdocumenten, 
  • het opstellen van diverse kostenramingen, de formulering van selectie-eisen en gunningscriteria, 
  • het opstellen van een EMVI-rekenmodel (voor het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en 
  • het schrijven van aanvullend benodigde leidraden. Deze leidraden zijn nodig om richting te geven aan o.a. het selectie- en aanbestedingsproces. Daarnaast is invulling gegeven aan het document- en risicomanagement voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. 

De selectie van geschikte gegadigden, het verstrekken van inlichtingen, het verzorgen van de inschrijvingsfase, het beoordelen van de ontvangen inschrijvingen en het begeleiden van de gunningsfase van het werk is door het projectteam, dat bestond uit medewerkers van de N.V. Westerscheldetunnel en Royal HaskoningDHV, uitgevoerd. De focus lag hierbij vooral op het borgen van een eerlijk en transparant verloop van het proces.

Resultaat

De werkzaamheden hebben geresulteerd in een nieuwe onderhoudsovereenkomst tussen de NV. Westerscheldetunnel en onderhoudsaannemer Westerscheldetunnel Maintenance (WM) met een looptijd van 20 jaar, dat ook voorziet in de voorgenomen renovatie van een aantal tunnel technische installaties. Met deze nieuwe overeenkomst heeft het projectteam, vergeleken met het oude Design, Build & Maintenance contract, een aanzienlijke kostenreductie op het onderhoud van het tunnelcomplex kunnen realiseren.