16 jun 2020

De rivierdijken langs de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en Zwolle voldoen niet langer aan het gewenste beschermingsniveau tegen hoogwater. Voor een toekomstbestendige situatie mét meerwaarde voor de omgeving werkt Royal HaskoningDHV samen met Witteveen+Bos en Land-id de komende jaren aan de verkenning van het project hoogwaterbescherming Veilige Vecht

In dit uitdagende project gaan we samen met waterschap Drents Overijsselse Delta en betrokkenen op zoek naar een optimale strategie om de ruim 30 km rivierdijken langs het benedenstroomse deel van de Vecht aan de nieuwe hoogwaterveiligheidseisen te laten voldoen. Daarbij richten we ons op het versterken van de dijken met oog voor een zorgvuldige inpassing in het gebied.

Uniek aan dit project is dat we het hele watersysteem van de Vecht beschouwen. We gaan op zoek naar watersysteemmaatregelen in het stroomgebied die zorgen voor kleinere hoogwatergolven. Dit doen we in combinatie met invulling van andere regionale doelen in het waterbeheer, zoals waterberging tegen verdroging en verbetering van de waterkwaliteit.

Ook verkennen we de watersysteem- en maatschappelijke voordelen van het combineren van hoogwaterbeschermingsmaatregelen met ontwikkelingen die nodig zijn in het landelijk gebied. Een technische uitdaging bij dit project is dat de exacte dijkversterkingsopgave bij aanvang van het project nog niet vast staat. Lopende onderzoeken naar de hydraulische randvoorwaarden en eigenschappen van de specifieke dijkbekleding in het gebied geven ons de komende tijd steeds meer inzicht in de opgave waar we voor staan.

Om focus te houden op regionale meerwaarde van systeemmaatregelen en de optimale lokale inpassing van de dijk kiezen we ervoor om gedurende de verkenning de dijkversterkings- en systeemmaatregelen eerst apart van elkaar te beschouwen en uit te werken. Zodra de inpassingsmogelijkheden en geschikte systeemmaatregelen zijn uitgekristalliseerd, combineren wij deze tot kansrijke alternatieven. Uit deze alternatieven ontwikkelen we een voorkeursalternatief, dat het waterschap na brede maatschappelijke consultatie zal vaststellen.

Centraal in onze adaptieve aanpak staat de inbreng van lokale stakeholders en de meerwaarde die systeemmaatregelen lokaal hebben. We willen kansen verzilveren die er zijn of die we samen kunnen ontwikkelen.

Met een gemotiveerd projectteam zorgen we ervoor dat we in 2023 de verkenningsfase van dit project af kunnen ronden en ons doel bereiken: Een gedragen voorkeursalternatief waarmee we zorgen voor sterke Vechtdijken en een klimaatbestendig Vechtdal.