12 feb 2021

De Raad van State heeft op 20 januari 2021 twee stikstof-uitspraken gedaan. Het belangrijkste gevolg: voor intern salderen is geen natuurvergunning meer nodig als het resultaat van de verschilberekening 0,00 mol/ha/jr is en er is daarnaast onduidelijkheid over wegverkeer in rekenmodel AERIUS.

Uitspraak Logtsebaan: geen vergunning bij intern salderen

Nadat het PAS is gevallen, is de Wet natuurbescherming (Wnb) aangepast en zijn er provinciale beleidsregels vastgesteld. Uitgangspunt is dat wanneer significante natuureffecten van een project of activiteit vooraf niet uitgesloten kunnen worden, een natuurvergunning aangevraagd moet worden. Ook als dit met salderen (binnen het project) per saldo op 0,00 mol N/ha/jaar uitgekomen wordt, dan moet daar een Wnb-vergunning voor aangevraagd worden – zo redeneerden bevoegde gezagen (provincies).

In een beroepszaak heeft de Raad van State echter geoordeeld dat met intern salderen in deze zaak is aangetoond dat er geen significante natuureffecten optreden. Volgens de Wet natuurbescherming is dan geen vergunning nodig. De provinciale beleidsregels voor intern salderen hebben in de huidige vorm geen betekenis meer.

Bij een groot deel van de vergunningaanvragen is sprake van intern salderen dus de impact van de uitspraak is groot. Vraag is nu hoe de situatie bij intern salderen dan wel goed wordt vastgelegd. Mogelijke opties hiervoor zijn een meldplicht of (zogenoemde) positieve afwijzing. Het ministerie en de provincies beraden zich momenteel hierop en willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven. In tussentijd is de Wnb-vergunningverlening en behandeling van vergunningaanvragen gestopt.

Let op dat alle verschilberekeningen van stikstof-uitstoot en -depositie nog steeds nodig zijn om aan te tonen dat er wel of niet sprake is van een Wnb-vergunningplicht. De uitspraak heeft geen gevolgen voor bestaande vergunningen die op basis van intern salderen zijn verstrekt.

Uitspraak Via A15: rekenmodel AERIUS terug naar de tekentafel

In het rekenmodel AERIUS wordt invloed van wegverkeer niet verder berekend dan 5 km van Natura 2000-gebieden. In de zaak ViA15 is tegen die werkwijze beroep aangetekend. De Raad van State geoordeeld dat deze werkwijze met de afkap op 5 km onvoldoende is onderbouwd.

Deze uitspraak was een ‘tussen-uitspraak’. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verder gaat. Opties zijn een aanvullende motivatie of onderbouwing voor deze zaak door de minister of het aanpassen van AERIUS. De minister van LNV krijgt een half jaar om met een oplossing te komen, dus er zal niet op korte termijn duidelijkheid zijn. Deze uitspraak heeft gevolgen voor projecten waarbij wegverkeer aan de orde is en waar met AERIUS is gerekend.

Wat betekent dit voor u?

De gevolgen van deze uitspraken en de mogelijke oplossingen kunnen voor elke situatie anders zijn. Neem contact met ons op zodat we voor uw situatie kunnen bepalen wat deze zijn en welke stappen u kunt zetten.