15 mrt 2021

In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op het voorkomen van emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Zo geeft de overheid bedrijven de opdracht interne ZZS inventarisaties uit te voeren en wordt er bij vergunningaanvragen scherp gekeken naar het gebruik van deze stoffen. Het beperken van ZZS emissies is voor Rijkswaterstaat ook een belangrijke reden om de lozingsvergunningen van veel bedrijven te bezien. Het voorkomen van ZZS emissies heeft dus een hoge prioriteit, maar zijn er naast ZZS ook andere stoffen waarvoor een saneringsplicht geldt.

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning: vaak maatwerk

De benodigde saneringsinspanning van een stof wordt bepaald op basis van het resultaat van de ABM-toets (Z-, A-, B- of C-stof). Voor Z-stoffen (dit zijn ZZS) geldt de strengste saneringsinspanning. Deze stoffen moeten waar mogelijk vervangen worden en er moet worden gestreefd naar een nullozing. Dit geldt ook voor A-stoffen, alleen worden zuiveringstechnieken hier eerder toegestaan om tot een nullozing te komen. Het lozen van B-stoffen moet zo veel mogelijk worden voorkomen door gebruik te maken van BBT-technieken. Voor C-stoffen is vaak de meest beperkte saneringsinspanning volgens BBT al voldoende. 

Voor potentiële ZZS (pZZS) en opkomende stoffen gelden er, naast het ABM-toets resultaat, nog aanvullende overwegingen voor de benodigde saneringsinspanning. Zo kan het beleid ten aanzien van pZZS per overheidsinstantie verschillen en is maatwerk van belang. Specifieke stofeigenschappen, de toepassing van de stof en procesomstandigheden zijn factoren die moeten worden meegewogen om tot een onderbouwde risicobeoordeling en daarop gebaseerde saneringsinspanning te komen. Deze onderbouwing kan dan worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Naast pZZS zijn er opkomende stoffen waar vaak beperkte informatie over bekend is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pyrazool, GenX, PFOA en MTBE. Deze stoffen hebben de status opkomende stof (gehad), maar sommigen zijn nu ook geclassificeerd als (p)ZZS. Ook bij deze stoffen is maatwerk op basis van bovenstaande factoren van belang.

Meer informatie?

Om ons milieu veilig en leefbaar te houden is het belangrijk om duidelijk te hebben welke stoffen waterbezwaarlijk zijn en welke saneringsinspanning nodig is. Een goede beoordeling is hierbij essentieel. 

Wilt u meer informatie over het beoordelen van stoffen, de benodigde saneringsinspanning of wilt u uw eigen stoffen laten toetsen? Bekijk ons aanbod onder meer informatie of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!