5 apr 2019

Minister Schouten tekende tijdens het Tuinbouwcongres in Berkel en Rodenrijs samen met alle partners het eerste Tuinbouwakkoord. Het akkoord is een opmaat tot een actieplan waarin de sector samenwerkt op de thema’s klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productieareaal, gezonde planten/ gezonde mensen, verslogistiek, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering. Pieter van Ree en Meike Kool, Strategie en Management Consultants bij Royal HaskoningDHV, begeleidden de totstandkoming van het akkoord in opdracht van Greenports Nederland.

Royal HaskoningDHV procesbegeleider eerste Tuinbouwakkoord Greenports Nederland | Royal HaskoningDHV

Foto: Groepsfoto van de genodigden tijdens de ondertekening door Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector.

Draagkracht en slagkracht

Via de zeven thema’s zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van de individuele bedrijven, brancheorganisaties en ketens.

Op basis van het akkoord conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale 'Klimaatakkoord'.