7 jun 2021

Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking en contractvoorbereiding voor het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in mei gegund aan het team AlphA20. In dit team werken we samen met Arcadis. Onze aanbieding kwam na een aanbesteding als beste uit de bus.

“Samen succesvol zijn is de intentie van de samenwerking tussen Royal HaskoningDHV en Arcadis op het project A20. Een samenwerking die begin 2020 startte en heeft geresulteerd in deze mooie, uitdagende opdracht. Met een samengesteld team gaan wij Rijkswaterstaat en de betrokken partners de komende vier jaar helpen om dit tracé van de A20 te verbreden en veiliger te maken, zodat het klaar is voor de toekomst.”
Jan de Wit, Director Smart Urban Environment bij Royal HaskoningDHV

De A20 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van Rotterdam/de Rotterdamse Haven, Greenport, Westland-Oostland en Greenport Boskoop. De snelweg is ook een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Om de doorstroming op het traject te verbeteren en het aantal files te verminderen, verruimt Rijkswaterstaat de capaciteit van de weg met een extra rijstrook per rijrichting. Daarmee blijft de regio goed bereikbaar.

Planuitwerking en voorbereiding realisatie

We hebben de opdracht gekregen om het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase van het project kwam, verder uit te werken en nader te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerptracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB), met bijbehorende milieueffectrapportage (mer). Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda vindt de contractvoorbereiding van de realisatie plaats parallel aan de planuitwerking. Daarnaast worden voorbereidende activiteiten ondernomen op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen) en de aankoop van vastgoed.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De plannen van de ingenieursbureaus zijn onder andere beoordeeld op hun bijdrage aan de projectdoelstellingen, flexibiliteit, samenwerking en risicobeheersing. Onze aanbieding sloot het beste aan bij de wensen van het project.