26 mei 2020

De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is een belangrijk project in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een essentiële schakel in de bescherming van de Betuwe tegen hoogwater. Op 28 mei zullen het ontwerp projectplan Waterwet, de ontwerp bestemmingsplannen, het milieueffectrapport en de ontwerp beschikkingen terinzage worden gelegd. Het is uniek en de eerste keer dat dit geheel digitaal gebeurt in de vorm van een interactief iReport. Royal HaskoningDHV leverde het iReport en de (digitale) ondersteuning, zodat de bewoners en andere gebruikers van het gebied optimaal betrokken kunnen blijven bij dit project.

Het project betreft de aanpassing van in totaal 23 kilometer dijk langs de noordoever van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg, in combinatie met de herinrichting van een viertal uiterwaarden. Een enorme opgave die in de Graaf Reinaldalliantie samen met stakeholders wordt gerealiseerd. Royal HaskoningDHV werkt sinds juli 2017 in deze alliantie samen met Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel aan de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa).

Stakeholders en bewoners nauw betrokken

Het versterken van de dijk is een omvangrijk en complex project. Om te komen tot het ontwerp zoals dat nu voorligt, is een traject voorafgegaan waarin oplossingsrichtingen zijn verkend, alternatieven en varianten zijn beschouwd, randvoorwaarden zijn herijkt en een grote hoeveelheid aan onderzoeken heeft plaatsgevonden. Bij dit alles zijn stakeholders en bewoners nauw betrokken. Vanwege het grote aantal bewoners op en aan de dijk is het ontwerp per dijkvak in detail uitgewerkt. Ook zijn er vier inrichtingsplannen voor de uiterwaarden uitgewerkt met compensatie voor rivier en natuur en meekoppelkansen zoals de kaderrichtlijn water en recreatie.

Voor de dijk en de uiterwaarden zijn de effecten voor een 40-tal milieucriteria in beeld gebracht. Dit leverde een grote hoeveelheid aan kaartmateriaal en (achtergrond)rapportages op, voor zowel de planstudiefase als de verkenningsfase. Het is daarmee de uitdaging om al deze informatie op een toegankelijke en herkenbaar manier navolgbaar te maken voor alle belanghebbenden. Het platform dat bij uitstek geschikt is voor deze uitdaging is het iReport van Royal HaskoningDHV, dat meer inzicht geeft in complexe projecten en de besluitvorming verbetert door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties.

Toegankelijker en overzichtelijker met een iReport

Het iReport dat is opgesteld voor de dijkversterking GoWa, bundelt op een overzichtelijke wijze de verschillende planstudieproducten, zoals projectplan Waterwet en MER, en geeft daarnaast een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken. Voor meer informatie kunnen diepere lagen in het iReport worden geraadpleegd en zijn interactieve figuren, foto’s en fimpjes toegepast om het geheel begrijpelijker te maken. Gezien de lengte van het traject (23 km), is het essentieel om te werken met digitale kaarten, zodat door inzoomen of het aan- en uitzetten van lagen gedetailleerde informatie zichtbaar wordt. Er is een Kaartenatlas opgenomen met alle ontwerpkaarten en kaarten met milieuthema’s en -effecten overzichtelijk bij elkaar.

Vooruitlopend op de terinzagelegging is tevens de Notitie reikwijdte en Detailniveau en het Concept MER in iReport vorm opgeleverd. Deze producten zijn digitaal gelinkt. Het werken met een iReport dwingt het projectteam om meer visueel na te denken en bewerkstelligt een transitie naar een meer succesvolle manier van samenwerken met alle betrokken partijen.

iReport versnelt digitale transitie

Het iReport is nadrukkelijk meer dan het visualiseren van een rapport: iReport wordt meer en meer geïntegreerd in de totale werkwijze en het versnelt de digitale transitie. Het makkelijk digitaal toegankelijk en overzichtelijk krijgen van complexe informatie voor het toetsen van de producten, het bevriezen van versies en het gebruiksvriendelijk maken voor bewoners met minder digitale ervaring, is hierbij essentieel. Voor de bewoners is er een filmpje gemaakt met een toelichting op het iReport.

Het iReport helpt overheden en bewoners dus niet alleen bij een betere participatie en samenwerking, maar ook bij de digitale transitie. Want digitaal werken is, in deze tijd meer dan ooit, de toekomst.

Wilt u meer weten over dit project of eens sparren over de meerwaarde van iReport voor uw project? Neem dan gerust contact op met Nicole Geurts van Kessel of Veronique Maronier.