7 apr 2020

1. Belangrijkste punten ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Weliswaar is de afgelopen decennia de verspreiding van gevaarlijke stoffen sterk gedaald, maar deze daling gaat nu te traag. Nieuwe gevaren en risico’s worden niet proactief gesignaleerd en aangepakt (denk aan PFAS en microplastics). Bij het stellen van normen wordt volgens de Raad te veel per stof gekeken naar grenswaarden en veilige concentraties in de leefomgeving en te weinig naar het geheel van de blootstelling. Zeker nu we op weg zijn naar een circulaire economie zal beter moeten worden bekeken hoe ZZS-stoffen worden gebruikt, hoe ze vrijkomen en in welke producten ze terechtkomen. Zonder dat zijn we niet in staat om tot een veilige circulaire economie te komen.

De raad geeft 10 adviezen om de beheersing van de risico’s te verbeteren. Zes daarvan gaan over het verbeteren van de controle op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving. Twee gaan over het beheersen van de risico’s van gelijktijdige blootstelling aan stoffen en twee over een veilige omgang van stoffen in de circulaire economie. Voor deze laatste wordt geadviseerd dit in EU-verband op te pakken omdat recycling zich niet beperkt tot het land waar stoffen, mengsels en artikelen worden gemaakt.

Deze adviezen passen bij de ontwikkeling in de stoffen wet- en regelgeving van de laatste jaren: bedrijven worden nadrukkelijk aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid terwijl de mogelijkheden voor overheden om in te grijpen en controleren worden versterkt.

2. Wat betekent dit voor u?

Hieronder schetsen wij wat dit voor u betekent:

  • Het is nodig om zicht te hebben op welke ZZS u gebruikt of die in artikelen zitten die u maakt, verhandelt, repareert of recyclet. Bedenk dat elk los onderdeel van een complex object of samenstelling daarvan (denk aan het ventieldopje van een auto) op zich een voorwerp is.
  • U kunt verwachten dat u de emissie van ZZS-stoffen moet minimaliseren en dat dat ook aantoonbaar moet zijn. Het is mogelijk dat vergunningen in de toekomst meer tijd gelimiteerd worden en dat de input over de binnen uw bedrijf gebruikte stoffen beter wordt gecontroleerd.
  • In het kader van de omgevingswet zal de gewenste transparantie naar uw omgeving groter worden.
  • Als u producten maakt of importeert waarin ZZS zitten, zal van u verwacht worden dat u zicht heeft op de emissies naar de leefomgeving in de gehele keten (in de EU) van productie tot gebruik tot afvalverwerking of recycling. Een mogelijkheid die hierbij genoemd wordt is een nog te ontwikkelen track-and-trace systeem of materiaal paspoort. Bij de productontwikkeling zal van u worden gevraagd rekening te houden met de hele levenscyclus.
  • Bedrijfssectoren die met positieve lijsten werken of gaan werken zal gevraagd worden de ZZS stoffen van deze lijsten te verwijderen.
  • Voor de stoffen die nu als pZZS zijn aangeduid, is het zaak de ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk zelf na te gaan of u moet verwachten dat zij uiteindelijk ZZS worden.
  • Tot slot willen wij u erop wijzen dat er een aanzet voor het volgen van een deel van de ZZS stoffen in de keten in gang gezet is door de verplichte EU-SCIP database, per 1 januari 2021. Hierin moeten de kandidaat lijst stoffen (nu 205 stoffen, allen ZZS) worden gemeld die in voorwerpen of componenten van complexe voorwerpen voorkomen, boven 0,1 gewichts procent. Indien u artikelen importeert naar de EU, maakt of samenstelt binnen de EU of distribueert in de EU bent u verplicht deze melding te doen. Bij wijzigingen in uw (complexe) voorwerpen moet u de melding actualiseren. Kijk voor meer informatie op de website van ECHA

Onvoldoende greep op risico’s ZZS | Royal HaskoningDHV