30 mrt 2018

De Nereda® pilotinstallatie voor de afvalwaterzuivering op de Harnaschpolder is 29 maart officieel in gebruik genomen. Doel van de pilot is het ontwikkelen en testen van de procescondities die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming.

Naar verwachting is het gebruik van korrelslib voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt. De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

Een continu korrelslibproces levert waarschijnlijk een beduidend lager energieverbruik op, tevens zou daaruit een waardevolle grondstof (alginaatachtige polymeren) kunnen worden gewonnen. Bijkomstig voordeel: door de compactheid van dit proces komen bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent.

Als de resultaten van de pilot positief zijn, zal deze korrelslibtechnologie naar verwachting voor meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar worden.

Voor Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Vanwege de eindigheid van grondstoffen én de opgave om circulair te werken, beschouwt het waterschap de waterzuivering als een fabriek waar grondstoffen worden gewonnen of water weer bruikbaar kan worden gemaakt. Deze pilot past helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water - met zo een zo laag mogelijk energieverbruik