2 jun 2015
8 op de 10 gemeenten verwacht rioolheffing te moeten verhogen

83 procent van de Nederlandse gemeenten ziet wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer van de Fysieke Leefomgeving van Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer dan de helft van de gemeenten verwacht de komende jaren een toename van klimaatproblemen. Om de overlast van regenwater te beperken geeft 8 op de 10 gemeenten aan dat de rioolheffing hierdoor kan stijgen.


Pascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHV
Pascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHV

De Gemeentelijke Barometer is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat gemeenten inzicht geeft in de laatste trends, knelpunten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De editie van 2015, die vandaag gepresenteerd wordt tijdens het VNG-jaarcongres, gaat extra in op het thema water en klimaatadaptatie. Aan de barometer deden 185 gemeenten mee. Pascal Lamberigts, adviesgroephoofd bij Royal HaskoningDHV: "De barometer laat in één oogopslag zien wat er op de agenda van de gemeenten staat anno 2015. Invulling van nieuwe rollen in de energieke samenleving staat hoog op de agenda. Bijvoorbeeld bij klimaatadaptatie en de uitvoering van het Energieakkoord."

90% gemeenten heeft kwetsbare locaties in beeld

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar op Prinsjesdag samen met andere overheden de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie ondertekend. Daarin is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht. 72 procent van de gemeenten heeft inmiddels concrete doelen opgesteld om dat te bereiken. 90 procent van de gemeenten heeft in beeld wat kwetsbare objecten en locaties zijn van hemelwateroverlast. Wim Kuijken, Deltacommissaris: ‘Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land is een van de grootste uitdagingen waar het Deltaprogramma voor staat. Dat vraagt inspanning van alle partijen. Heel veel maatregelen en beslissingen, soms op perceelniveau, moeten bijdragen om die ambitie te realiseren. De gemeenten hebben hierin een richtinggevende rol.’ 

Hogere rioolheffing acceptabel om overlast te voorkomen

De gemeenten willen wateroverlast vooral te lijf gaan bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte. Dat kan door bij ruimtelijke ordening expliciet rekening te houden met klimaatadaptieve maatregelen, bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar hemelwater tijdelijk naar toe kan stromen. 56 procent maakt extra budget vrij voor dergelijke maatregelen. Acht op de tien gemeenten vindt bijvoorbeeld dat de rioolheffing mag stijgen om maatregelen tegen wateroverlast te bekostigen. 14 procent van deze gemeenten vindt een stijging van meer dan 10 procent acceptabel. 

Intensievere samenwerking met waterketen

Om het overtollige regenwater op te vangen werken gemeenten actief samen met andere partners uit de waterketen, zoals drinkwaterbedrijven en waterschappen. Nu werkt 75 procent van de gemeenten nauw samen met partners, vorig jaar was dat nog 49 procent. De belangrijkste drijfveer daarvoor is kostenbesparing. Kennisontwikkeling en lagere lasten zijn de belangrijkste resultaten van de samenwerking. 

Ook energieakkoord krijgt meer voet aan grond

Naast het thema ‘water’ richt de Gemeentelijke Barometer zich ook op de uitvoering van het SER-Energieakkoord. Doelstellingen van het akkoord krijgen steeds meer voet aan de grond bij de gemeenten. Terwijl in 2014 de organisatorische uitwerking centraal stond, is in 2015 de aandacht verschoven naar de realisatie van lokale duurzame energiedoelstellingen. 80 procent van de gemeenten heeft heldere doelstellingen geformuleerd. Gemeenten worstelen nog wel met de consequenties van het Energieakkoord op hun personele capaciteit, financiële middelen en beleidskaders, maar zijn tegelijk beter voorbereid op vragen en initiatieven rond energiebesparing en duurzame energie. In de samenwerking met andere stakeholders stimuleren gemeenten voornamelijk een goede marktwerking tussen aanbieders en afnemers. De inzet van eigen gemeentelijke financiële instrumenten ligt minder voor de hand, los van de beschikbaarheid van lokale publieke gelden. Kees Jan de Vet, lid van de VNG-directieraad: ‘Het is duidelijk dat de gemeenten zich bewust zijn van hun rol bij klimaatadaptatie. Maar we zijn er nog niet: De barometer laat ook zien dat in veel gemeenten klimaatverandering om bredere, meer integrale oplossingen vraagt.’

Over de ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’

De ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’ is in 2015 voor de derde keer gepubliceerd. Dit brede onderzoek geeft gemeenten inzicht in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving die de kwaliteit en uitvoering van het gemeentelijke beleid kan verhogen. Het onderzoek wordt gehouden onder bestuurders en ambtenaren en is opgedeeld in zeven thema’s: Water en Klimaatadaptatie, Energie en Klimaat, Bouwen en Wonen, Milieu en Fysieke Veiligheid, Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed en Bestuurskracht.
De barometer is te downloaden via: www.royalhaskoningdhv.com/barometer

Contact

Suzanne Hendriksen

Marketing & Communications Executive for Transport & Planning

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Interviews

Arnold Wielinga lichtte de onderzoeksresultaten toe aan diverse media. Klik op de logo's voor audio- en videofragmenten.
RTL Nieuws 
 
 
NOS Logo 
 
 
 
 
BNR Nieuwsradio 
 
 
 
 
 
EenVandaag 
 
 

Gerelateerde markten