27 sep 2017

De provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben een goede en duurzame bereikbaarheid voor nu en in de toekomst hoog in het vaandel staan. Met name tussen de havengebieden van Antwerpen en Rotterdam, als ook tussen Rotterdam en Den Haag zijn vernieuwingen in het vervoersnetwerk met name weg, water en openbaar vervoer noodzakelijk. Royal HaskoningDHV is gevraagd om over een programmatische aanpak te adviseren bij het realiseren van een robuust netwerk voor de toekomst.

De uitdagingen voor de regio zijn fors. De verwachte toename van de verkeersdruk (persoonsvervoer en vrachtverkeer) is stevig, de beschikbare middelen zijn beperkt en de economische prestaties en leefbaarheid lopen achter. Tevens heeft de regio Zuidwest-Nederland veel traditionele industrie waar doorbraken op vernieuwing en de werkgelegenheid versterkt moeten worden voor de economische groei.

Corridorstudie Rotterdam-Antwerpen met iReport

Er is meer nodig dan aanleg of uitbreiding van infrastructuur. Ook verbetering en innovatieve mobiliteitsvormen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Daarom is Royal HaskoningDHV gevraagd om de Corridorstudie Rotterdam-Antwerpen (CRA) uit te voeren. Dit omvat verdiepende analyses rondom de bereikbaarheidsproblematiek, de dialoog met regio-partners publiek en privaat en een strategische samenwerkingsagenda met programmatische aanpak. Ook de toegevoegde waarde van een A4-zuid heeft daarbij aandacht. De tussenresultaten van dit onderzoek komen aan bod op het BO MIRT in het najaar van 2017.

Gebiedsfoto Corridor Rotterdam Antwerpen | Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV werkt als strategische partner samen met opdrachtgevers aan projecten. Hierbij wordt altijd gezocht naar nieuwe manieren van samenwerking die resulteert in een grotere betrokkenheid bij stakeholders, in bijzonder bij complexe multi-stakeholder projecten. Voor de Corridorstudie wordt gebruik gemaakt van een nieuwe en interactieve manier van informeren en rapporteren, het iReport.

Donald Broekhuizen, projectmanager CRA bij de provincie Zuid-Holland: “Ik vind het belangrijk dat we op een juiste manier met onze partners in gesprek komen over en aan de slag gaan met uitdagingen en kansen op gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in dit bijzondere Deltagebied”.

De ontwikkeling van het iReport voor de corridorstudie is geïnspireerd op het digitale MER, dat Royal HaskoningDHV eerder dit jaar voor Rijkswaterstaat maakte over de versterking van de Houtribdijk. Het helpt de belangen van stakeholders bij complexe projecten zoals deze bij elkaar te brengen en beslissingen kunnen beter en sneller gemaakt worden; wat in de Corridor Rotterdam-Antwerpen van essentieel belang is.

Programma aanpak bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

Namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Zuid-Holland werken we ook aan een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam-Den Haag. Bereikbaarheid is nauw verbonden met gedrag van mensen, met multimodaliteit en ketenintegratie en dat vraagt om een brede blik, meer innovaties en nieuwe spelers. Partijen in de Zuidvleugel gaan nu samen aan de slag om een nieuwe manier van programmeren en samenwerken vorm te geven in de Programma Aanpak Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag.

Daarvoor wordt een interactief proces doorlopen met de relevante stakeholders, met aandacht voor programmatische werken, adaptieve ontwikkelpaden en vernieuwing in governance en samenwerkingsprincipes. Eerste mijlpaal in dit samenwerkingsproces is de goedkeuring van een Programmaplan voor het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2017.

Voor beide strategische netwerkstudies begeleiden wij de samenwerkende partijen in het programmatisch onderzoeken en het opstellen van het een samenwerkingsagenda en programmaplan. Het resultaat levert input voor de nieuwe programmering, samenwerking en financiering van MIRT-onderzoeken en projecten in Zuidwest-Nederland.

Gebiedsfoto Corridor Rotterdam Antwerpen | Royal HaskoningDHV