21 mrt 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 februari 2017 het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) getekend. Royal HaskoningDHV heeft de afgelopen acht jaar als geselecteerde partner het projectbureau ViA15 geadviseerd en producten uitgebracht op het gebied van aanbesteding, financiering en tol, ontwerp, inpassing en milieueffecten.

De nationale verkeersader A15 wordt ruim twaalf kilometer doorgetrokken richting de A12 in opdracht van het Rijk en met medefinanciering van de Provincie Gelderland en Europa. De A15 vormt de nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland, die de bereikbaarheid verbetert voor het (inter)nationale verkeer.

Impressie van de Via15 op YouTube

Tekst loopt door onder de video.

Gelijkwaardig partnership

Sinds 2009 werkt Royal HaskoningDHV aan het doortrekken van de A15. De opdracht kenmerkt zich door de integrale benadering: kennis van zowel Rijkswaterstaat als Royal HaskoningDHV is in een gelijkwaardig partnership gecombineerd. De lange samenwerking heeft geleid tot de benodigde producten in de voorbereiding van de marktbenadering en aanbestedingsdocumenten, financiering en tol, het ontwerp en inpassing van de weg, omgevingsmanagement en de benodigde planstudieproducten (MER en tracébesluit), inclusief de onderzoeken naar de milieueffecten.

Alexander Dieperink, projectmanager ViA15 bij Rijkswaterstaat: “Het is waardevol gebleken om over een langere periode als partners in dit complexe project samen te werken. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke opbouw van deskundigheid en een transparante sfeer die ruimte creëert voor maatwerk, waarbij zowel het belang van de opdrachtgever als van de stakeholders veel aandacht krijgt”.

Betrokken omgeving

Veel aandacht ging uit naar het milieu en de wensen en eisen van omwonenden. De gesprekken en reacties vanuit verschillende stakeholders hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Om de plannen duidelijk en realistisch te kunnen bespreken, heeft Royal HaskoningDHV visualisaties en een video opgesteld. In verschillende fasen van de planstudie zijn de resultaten van het geluidonderzoek gedetailleerd inzichtelijk gemaakt via een webviewer.

Tracébesluit en tolheffing

Als sluitstuk van het planstudieproces is het tracébesluit op 16 maart gepubliceerd, dat door Royal HaskoningDHV is opgesteld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Het tracébesluit beschrijft de gekozen weg (het tracé) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook zijn de maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, landschap, veiligheid en geluid opgenomen. Er is besloten om een derde deel van de aanlegkosten terug te halen door middel van tolgelden. De tolheffing is dus tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

De publicatie van het tracébesluit is een volgende stap richting de realisatie van de nieuwe verbinding. De weggebruiker kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.