12 feb 2021

Op 11 februari was de eerste online bijeenkomst van de kennistafel aandachtsgebieden met maar liefst 155 deelnemers. Al enkele jaren faciliteren wij deze kennistafel die gericht is op het uitwisselen van praktijkkennis en -ervaring rondom aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn de nieuwe manier om onder de Omgevingswet om te gaan met het groepsrisico van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De vertaling van aandachtsgebieden naar het omgevingsplan en de exacte invulling van aandachtsgebieden is nog een ingewikkelde puzzel voor planmakers. De kennistafel geeft aan de hand van concrete casussen inzicht in hoe je hiermee kunt omgaan. Tijdens de bijeenkomst hebben wij dit gedaan aan de hand van een nieuwbouwlocatie voor een fictieve casus in Leeuwarden. 

Daarnaast hebben wij tijdens de kennistafel stilgestaan bij twee nieuwe, openbare informatiebronnen, waarin aandachtsgebieden straks zichtbaar worden. Het betreft de Atlas leefomgeving en het Register externe veiligheidsrisico’s. Beide websites zullen straks de aandachtsgebieden van bedrijven - waaronder die van Seveso-inrichtingen – inzichtelijk maken. Doel van de websites is o.a. om participatie te vergemakkelijken.

Onderscheid Data en Informatieprocessen | RoyalHaskoning

De volgende bijeenkomst van de kennistafel vindt plaats in april. Zodra de nieuwe datum bekend is, melden wij dit via onze nieuwsbrief. Op 1 maart is verder de eerste online bijeenkomst van de kennistafel transport van gevaarlijke stoffen, een andere kennistafel die wij faciliteren. Daarin zullen wij onder andere stil staan bij het Basisnet en bij de bouwkundige maatregelen rondom buisleidingen.

Interesse om deel te nemen aan een van deze kennistafels? U kunt u hiervoor per email aanmelden bij Roel Schaap: [email protected]