19 aug 2020

Einde afvalstatus

De mogelijkheid tot en de voorwaarden voor het verkrijgen van de einde afvalstatus zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Recent is deze aangepast met als doel vaker en eerder de einde afvalstatus te bereiken. Deze wijziging volgt uit de toenemende aandacht vanuit Europa voor de circulaire economie.

Er zijn drie wegen waarlangs de einde afvalstatus voor een specifieke materiaalstroom wettelijke grondslag kan hebben, namelijk via:

  • EU-verordening (EU)
  • Ministeriële regeling (Nationaal)
  • Omgevingsvergunning Milieu (Bevoegd gezag)

In het laatste geval baseert het bevoegde gezag haar oordeel vaak op een rechtsoordeel van Rijkswaterstaat (RWS Leefomgeving). Een rechtsoordeel heeft echter nooit een juridische status of bindend karakter gekend en bovendien neemt RWS sinds september 2019 geen nieuwe rechtsoordelen meer in behandeling.

Als hulpmiddel bij het beoordelen van de juridische status van een stof of materiaal zijn er een ‘Leidraad Afvalstof of product’ en een webtoets beschikbaar via afvalcirculair.nl.

REACH, classificatie en registratie

Indien een materiaalstroom niet (langer) als afval wordt beschouwd, dan valt het onder de stoffenwetgeving en gelden mogelijk de REACH- verplichtingen. Doorslaggevend hierbij is de vraag of de verwerking van afvalstoffen resulteert in de productie van andere chemische stoffen of mengsels. Als er een stof wordt teruggewonnen die al eerder is geregistreerd, dan geldt er een vrijstelling voor registratie. Alle overige verplichtingen, waaronder de communicatie over gevaar en risico, blijven gelden.. Als de teruggewonnen stof niet eerder is geregistreerd, dan is registratie wel nodig en moet er aan een dossier worden gewerkt. ECHA heeft in 2010 de ‘Guidance on waste and recovered substances’ gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de interactie tussen EU afvalwetgeving en REACH.

Op basis van de verkregen gegevens wordt een gevaarsindeling volgens CLP vastgesteld en een Veiligheidsinformatieblad (VIB/Safety Data Sheet, SDS) opgesteld. Dit document is verplicht voor gevaarlijke stoffen en mengsels en wordt meegegeven in de keten. Het bevat alle informatie die nodig is om verantwoord om te gaan met een stof of een product. Er kan gebruik gemaakt worden van SDS authoring software om Veiligheidsinformatiebladen op te stellen die voldoen aan de wettelijke eisen. Ook is het mogelijk om bijlagen te maken voor het uitgebreide Veiligheidsinformatieblad (extended SDS, eSDS), wat blootstellingsscenario’s voor veilig gebruik bevat. Dit laatste is nodig als de stof gevaarlijk is voor mens en/of milieu én de stof in een volume boven de 10 ton per jaar op de markt wordt gebracht. Hierbij telt het eigen gebruik ook mee.

Met het bereiken van de einde afvalstatus vervallen dus de verplichtingen voor afvalstoffen, maar dient u rekening te houden met de stoffenwetgeving, waaronder mogelijk REACH.

Contact

Angélo Blanken – Rutten

Consultant Chemical Safety

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Tom Houben

Senior Consultant Waste & Resources Management

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten