29 jan 2019

Arnold Wielinga, adviseur Water en Klimaatadaptatie bij Royal HaskoningDHV is benoemd tot brancheambassadeur van het programma Klimaatadaptatie van Koninklijke NLingenieurs. Samen met de andere drie brancheambassadeurs en de programmamanager richt hij zich op de uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van omgaan met water, droogte en hitte.

Arnold Wielinga | Royal HaskoningDHVDe afgelopen jaren heeft Arnold veel bij gemeenten, waterschappen en provincies gewerkt aan samenwerkingsverbanden op het gebied van water en klimaatadaptatie. “Daarin hebben we geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking. Dat vraagt van alle organisaties om een andere manier van denken en keuzes maken en dat gaat met vallen en opstaan. Een voorbeeld hiervan is de overgang van het normgericht denken naar risico-denken (de zogenaamde risico dialoog).” Aldus Arnold.

Arnold geeft aan dat gedeeld eigenaarschap de sleutel is voor klimaatadaptatie is. Niemand kan Nederland zonder de hulp van anderen klimaatrobuust inrichten. Een gemeente kan bijvoorbeeld geen ‘straat van de toekomst’ realiseren zonder bewoners en ondernemers te betrekken. Dat komt omdat in de stad gemiddeld 2/3 van de ruimte in handen is van particulieren. Zonder ‘gedeeld eigenaarschap’ ontstaat altijd een suboptimale inrichting tegen onnodig hoge kosten. Ook regionaal geldt het principe van ‘gedeeld eigenaarschap’. Water houdt zich bijvoorbeeld niet aan (bestuurlijke)grenzen en stroomt door gemeenten, waterschappen en provincies. Samenwerking tussen die overheden en bewoners, agrariërs en terreinbeheerders is daarom noodzakelijk.

Bij klimaatadaptatie speelt ook de ‘multi-schalige-gelaagdheid’ een belangrijke rol. “Van individuele gemeenten via werkeenheden, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincies, koepelorganisaties naar Rijk: iedereen ‘maakt beleid en vindt er iets van’.” Arnold kom uit de praktijk en zal in de functie van branche ambassadeur de praktijk via deze ‘multi-schalige-gelaagdheid’ koppelen aan de landelijke doelen en afspraken.

De centrale vraag bij elke samenwerking rond een (her)inrichting of ruimtelijke ontwikkeling is daarom: “Wat is voor ons op deze locatie een voldoende klimaatrobuuste inrichting? Voor de uitwerking van deze vraag zijn drie kernwoorden belangrijk: samenhang, systeemdenken en de hele samenleving.” Als Brancheambassadeur Klimaatadaptatie zal Arnold de taken vanuit deze visie uitvoeren.