28 aug 2020

Het eerste webinar is een uiteenzetting over verantwoord verduurzamen. De volgende webinars gaan in op verschillende aspecten hiervan aan de hand van een case.

Download hier het volledige programma- en sprekersoverzicht.

Download programmaboek

Webinar 1: verantwoord verduurzamen

Vrijdag 5 juni 09.00-10.00u 

In dit webinar beantwoorden wij de volgende vragen:

  • Wat komt er aan op gebied van de wet- en regelgeving? Wat is het verschil tussen het energie- en het klimaatbeleid? Hoe vullen ze elkaar aan?
  • Welke bijdrage heeft de gebouwde omgeving aan de klimaatverandering? Wat zijn aanvullende sectoreisen, bijv. routekaart voor maatschappelijk vastgoed? Wat moet? Wat kan? Wat gebeurt als ik niks doe?
  • Hoe weet ik dat mijn vastgoed uiteindelijk tegen de laagst mogelijke kosten wordt verduurzaamd? Waarom is het nu al belangrijk om actie te ondernemen?
  • Hoeveel gaat het kosten? Welke maatregelen verdienen zich terug (financieel rendement)? Hoe kan ik natuurlijke vervangingsmomenten goed benutten?
  • 2030 en 2050 zijn nog ver weg. Wat zijn de stappen om tot een toekomstvast vastgoedportefeuille te komen?

Spreker: Rinus Vader (Leading Professional Energietransitie Gebouwde Omgeving, Royal HaskoningDHV)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR

Webinar 2: Integraal denken bij natuurlijke vervangingsmomenten (casus Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Vrijdag 26 juni 09.00-10.00u

In het ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede neemt de vraag naar noodstroom en koude toe. Bovendien zijn twee koelmachines en een warmtekrachtinstallatie aan het einde van hun levensduur. Hoe kon deze situatie worden benut om een grote stap te zetten in het terugdringen van de CO2-emissies?

Royal HaskoningDHV en ZGV hebben samen een energiemasterplan ontwikkeld dat niet alleen de zorgpunten van het ziekenhuis oplost, maar waarmee ZGV tevens toekomstbestendig is en aan de CO2-reductiedoelstelling van 2030 voldoet zonder noemenswaardige extra investeringen.

Welke maatregelen zijn genomen op gebouw- en gebiedsniveau? Hoe zijn de natuurlijke vervangingsmomenten meegenomen in de ontwikkeling en uitvoering van het plan? Waar lag de sleutel tot het succes?

Sprekers: Mark Overdijk (Senior Energieconsultant, Royal HaskoningDHV) en Koen Tuinhout (Hoofd techniek ZGV)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR

Webinar 3: Strategische scenario’s én samenloop met regulier onderhoud (casus Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam)

Vrijdag 17 juli 09.00-10.00u

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bezitten een uitgebreide vastgoedportefeuille variërend van eeuwenoude panden in de binnenstad tot moderne onderzoeksfaciliteiten in verschillende campussen. Bij de verduurzaming daarvan willen ze kunnen inspelen op veranderende energietarieven, wetgeving, behoeftes van de eigen organisaties, en ook op innovaties in de markt. Daarbij willen ze maximaal gebruik maken van de natuurlijke vervangingsmomenten de komende 30 jaar om de energietransitie betaalbaar te maken.

Dat vroeg om inzicht in mogelijkheden en kosten van verduurzamingsmaatregelen op een manier die de organisatie in staat stelt om strategisch vooruit te kijken en in scenario’s te denken en te budgetteren, én concreet genoeg is om te integreren met de meerjarenonderhoudsprogramma’s.

Hoe is dit op een efficiënte manier gedaan en rekening gehouden met zowel energiebesparing, duurzaamheid, comfort en bouwfysica als beheers- en investeringskosten? Hoe is maximaal gebruik gemaakt van de kennis die bij beide organisaties beschikbaar is op alle relevante gebieden? Hoe is de informatie gestructureerd zodat deze bruikbaar is voor zowel bestuurlijke besluitvorming als voor een onderhoudsplan?

Sprekers: Thomas Verhoeven (Projectmanager, Royal HaskoningDHV) en Rowan Boeters (Programmamanager Duurzaamheid, UvA en HvA)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR

Webinar 4: Kosteneffectief een hoog ambitieniveau nastreven (Casus Achmea)

Vrijdag 7 augustus 09.00-10.00u

Achmea wilde de mogelijkheden onderzoeken om haar ambitie in 2030 in energieneutrale panden gehuisvest te zijn in te kunnen vullen. Deze doelstelling op gebied duurzaamheid reikt aanmerkelijk verder dan "wettelijk compliant" of zelfs Paris Proof te zijn. Om hieraan te kunnen voldoen is een slimme combinatie van gebieds-, gebouw- en gebruiksgerichte maatregelen onderzocht. Maatregelen die genomen zouden kunnen worden binnen realiseerbare budgettaire kaders en daarbij tenminste voldoen aan wet- en regelgeving. Als Nederlands grootste verzekeraar wil Achmea verantwoordelijkheid nemen bij het aanpakken van de klimaatuitdaginen teneinde de verzekerbaarheid van kapitaalgoederen met betrekking tot het klimaatrisico's borgen. Wat zijn de redenen om een bovenwettelijke duurzaamheidsambitie te overwegen? Welke maatregelen zijn mogelijk op gebouw en gebied om deze ambitie op een kostenoptimale manier concreet te realiseren? Welke voordelen biedt het om hier tijdig zicht op te krijgen?

Sprekers: Aart-Jan Kraakman (Strategisch Adviseur, Royal HaskoningDHV), Bart-Jan Lijnkamp (SSC Facilitair Bedrijf & Vastgoed en SSC Documentlogistiek, Achmea)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR

Webinar 5: Transitie naar een duurzaam warmte- en koudenet (casus Radboud Universiteit)

Vrijdag 28 augustus 09.00-10.00u

Met ondersteuning van Royal HaskoningDHV lukt het de Radboud Universiteit om van een traditionele (warmte)infrastructuur op de campus stapsgewijs over te gaan op duurzame warmte en koude. Met investeringen die zichzelf steeds binnen 10 jaar terugverdienen door steeds gebruik te maken van infrastructuur die technisch nog niet is afgeschreven. Hoe verloopt de transitie waarbij langzaam oude panden worden vervangen door nieuwe of grondig worden gerenoveerd? Hoe lukt het om oude panden te verwarmen met voormalig koelmachines zonder de gebruikers op dagen met strenge vorst in de kou te laten zitten? En hoe lukt het om op koude dagen met een grote warmtevraag ook flexibel over duurzame koude te kunnen beschikken?

Aan de hand van de casus van de Radboud Universiteit illustreren we hoeveel waarde er kan worden gecreëerd als de transitie van centrale warmte- en koude-infrastructuur wordt ingericht als een langjarig programma. En hoe belangrijk het daarbij is om te investeren in een combinatie centrale en de-centrale systemen die gezamenlijk zorgen voor efficiency en flexibiliteit.

Sprekers: Gerard Jansen (Senior Adviseur Integrale Concepten, Royal HaskoningDHV) en Diederik Hilckmann, Vastgoedbedrijf Radboud Universiteit)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR

Webinar 6: Warmte- en koudevraag slim met elkaar verbinden (casus Maastricht UMC)

Vrijdag 18 september 09.00-10.00u

Een ziekenhuis heeft in de winter nog steeds een aanzienlijke vraag naar koude en in de zomer een behoorlijke vraag naar warmte die afzonderlijk werden geleverd door koelmachines en een warmtekrachtcentrale. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum is het gelukt om met ondersteuning van Royal HaskoningDHV deze warmte- en koudestromen aan elkaar te verbinden door een innovatief warmtepompconcept en daardoor een gasreductie van ca 1.600.000 m³ en een CO2-emissiereductie van 3.100 Ton te behalen met (meer)investeringen die zich in < 3 jaar tijd terugverdienen.

Hoe is dat gelukt om de energiestromen met elkaar te verbinden ondanks alle beperkingen die de bestaande situatie met zich meebracht?

Sprekers: Gerard Jansen (Senior Adviseur Integrale Concepten, Royal HaskoningDHV) en Peter Webers (Manager techniek, Maastricht UMC)

BEKIJK HIER DE OPNAME VAN HET WEBINAR