Een stad ontleent haar imago voor een belangrijk deel aan het oude stadshart. Dat oude hart komt echter sterk onder druk te staan door krimp van het winkelbestand en kantorenleegstand. Voor het behoud van een vitale stad moet het toekomst-klaar maken van binnensteden prioriteit krijgen. Nieuwe, creatieve oplossingen voor levendige en leefbare binnensteden en stadscentra kunnen geen uitstel meer verdragen.

Onze aanpak

Binnenstad en stadscentrum zijn complexe omgevingen waar mensen wonen, werken, recreëren en bewegen. En dat alles in een hoge dichtheid. Wij streven in onze projecten naar een sterke verbetering van de leefkwaliteit, op korte en lange termijn, die rekening houdt met alle diverse belangen kenmerkend voor de veelheid van gebruikers en bewoners. Tegen deze achtergrond en met de noodzaak van duurzame oplossingen, kunnen goede plannen alleen tot stand komen door een sterke interactie met alle betrokkenen. Wij van onze kant zetten een interdisciplinair team in waarin alle benodigde expertises zijn vertegenwoordigd.

Het resultaat

We weten dat aantrekkelijke ontwerpen de vaak kritische buitenwereld (bewoners, ondernemers, maar vooral ook bestuurders) snel kunnen enthousiasmeren. Aansprekende beelden communiceren namelijk beter dan in woorden gevatte uitgangspunten en programma's. Keerzijde van deze werkwijze is dat het toekomstbeeld en daarmee het programma al vroeg in het planproces grotendeels vastgelegd is. Onze werkwijze kenmerkt zich onder meer door eerst te zoeken naar markttendensen en maatschappelijke ontwikkelingen, om vervolgens in een creatief proces van analisten, planners, stedenbouwkundigen en alle andere relevante disciplines te komen tot flexibele concepten en masterplannen.

Flexibiliteit moet in de plannen ingebakken zijn. Dat geldt voor alle stedelijke projecten, maar zeker voor de hoog-dynamische omgeving van binnensteden en stadscentra. Dit stelt ook bijzondere eisen aan het projectmanagement dat voortdurend de ontwikkelingen in de planomgeving volgt, de grondslag van het project steeds toetst op stabiliteit en het plan zo nodig bijstelt.