Royal HaskoningDHV is al jarenlang nauw betrokken bij alle wateraspecten in de industrie en het bedrijfsleven. Of het nu gaat om technologische aspecten betreffende zuiveringsinstallaties of het ondersteunen en begeleiden van vergunningaanvragen omtrent water, de experts van Royal HaskoningDHV staan altijd voor u klaar om assistentie te verlenen.  

Op het gebied van aanvragen voor watervergunningen of omgevingsvergunningen kunnen onze specialisten u op alle vlakken van begin tot eind bijstaan, zodat uw bedrijf volledig kan blijven opereren conform de huidige geldende en nieuwe wet- en regelgeving. Voor veel activiteiten zal u kunnen volstaan met het doen van een melding bij het bevoegd gezag, betreft het echter (o.a.) de directe lozing van afvalwater op oppervlaktewateren of het onttrekken van grondwater, dan zal vaak een watervergunning aangevraagd moeten worden. Indirecte lozingen op de gemeentelijke riolering vallen niet onder de Waterwet, maar onder de Wabo. Deze wet regelt de omgevingsvergunning.

Omtrent de overige aspecten van de omgevingsvergunning (bijv. lucht, geur, geluid, bodem, ecologische aspecten) kunnen wij u binnen Royal HaskoningDHV eveneens bijstaan door onze brede expertise op vergunningengebied, alsmede alle technologische aspecten die daarmee samen kunnen hangen.

Op het gebied van watervergunningen zijn een aantal aspecten van belang:

  • Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)-toetsing; 
  • Immissietoetsing;
  • Kosteneffectiviteitsstudies;
  • Toepassing Lozingseis-assistent;
  • Warmtelozingen;
  • BBT-toetsing;
  • Milieurisicoanalyses (MRA);
  • Meet- en bemonsteringsprotocollen (ook voor de verontreinigingsheffing);
  • Juridische aspecten;
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-)studies.

Het laatste punt ‘ZZS-studies’ is een relatief nieuwe ontwikkeling. Het bevoegd gezag krijgt graag meer inzicht in de emissie van ZZS naar water en lucht en dit wordt in kaart gebracht door middel van deze studie. Wij hebben inmiddels al meerdere uiteenlopende typen bedrijven (olieraffinaderijen, op- en overslag bedrijven van bulk(vloei)stoffen, chemiebedrijven, laboratoria) bijgestaan betreffende dit onderwerp.

Door onze kennis en ervaring met vergunningaanvragen, alsmede onze brede technologische kennis en ervaring met uiteenlopende industriële processen kunnen wij u optimaal van dienst zijn.