De kwaliteit van onze beken, sloten, meren en stadswateren staat nog steeds onder druk. Vaak is het water troebel of heeft het veel last van kroos, incidentele vissterfte en een lage natuurkwaliteit. Dit komt door bestaande oorzaken, zoals vermesting en verdroging, maar ook door nieuwe problemen.

Menig zomeruitje met de kinderen wordt verpest door berichten in de media over zwemverboden door blauwalgen of de aanwezigheid van stoffen met onbekende effecten (zoals medicijnresten, microplastics) in open water. En soms moeten drinkwaterbedrijven een innamestop voor drinkwater instellen in verband met de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.

Ecologische modellen voor duurzame oplossingen

Waterbeheerders proberen ecologisch gezonde en schone watersystemen te realiseren en vragen Royal HaskoningDHV advies over ecologische potenties en haalbare doelen. Met stroomgebiedsbrede watersysteemanalyses stellen onze adviseurs een diagnose over de toestand. Deze watersysteemanalyse leert ons waar de knelpunten liggen en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Met onze ecologische modellen (zoals PCLake en PCDitch) rekenen we maatregelpakketten door, zodat het Rijk, gemeenten, provincies of waterschappen een goede bestuurlijke afweging kunnen maken.

Ecologische sleutelfactoren

Een belangrijk communicatiemiddel dat wij hanteren voor onze opdrachtgevers is de beoordeling van ecologische sleutelfactoren (ESF).  Onze analyse vormt de onderbouwing voor ecologische doelen, die onder meer nodig zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), maar ook voor provinciale doelen. Vragen over de geschiktheid van oppervlaktewater voor bijvoorbeeld city swims, gezondheidsrisico’s van overstorten en effecten van mestafspoeling en nalevering uit de waterbodem (bagger) beantwoorden we met slim ontworpen meetnetten en modellering van de waterkwaliteit (SOBEK). En als de situatie daar om vraagt, voeren we voor onze opdrachtgevers een ecotoxicologische risicobeoordeling uit.