Verkeersveiligheidsaudits

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische beoordeling van een infrastructuurproject. Het is een formele toets op het ontwerp en de realisatie van een infrastructuurproject, met als doel een weg die voldoet aan de hoogste verkeersveiligheidseisen met een vergevingsgezinde omgeving (een foutje van de weggebruiker wordt niet direct afgestraft). De gecertificeerde auditoren van Royal HaskoningDHV voeren regelmatig audits uit en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van handleidingen en voorschriften voor de uitvoering van audits.

Ontwerp weginfrastructuur

Bij het ontwerpen en de inrichting van de weginfrastructuur komen veel vakdisciplines samen. Onze kennis en ervaring reikt van autosnelweg tot en met erf, van parkeergarage tot en met bushalte. Deze kennis en ervaring zetten we in bij het uitwerken van richtlijnen, handboeken en brochures. Voor het Rijk, provincies en gemeenten werken we probleemgerichte oplossingen uit. Capaciteit, veiligheid, inpassing en kosten zijn daarbij maatgevend.

Ontwerp fietsinfrastructuur

Veilige en comfortabele fietspaden zijn een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van fietsgebruik. De afgelopen jaren hebben we met diverse praktijkgerichte onderzoeken bijgedragen aan het veiliger maken van fietspaden zoals: het vergevingsgezinde fietspad (randen, markering en bermen), veilige inrichting van fiets- en kantstroken en veilige toepassing van paaltjes op het fietspad. Resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in CROW publicaties en handreikingen.

Beleidsmonitoring

Overheden hebben behoefte aan inzicht in de stand van zaken op het gebied van verkeersveiligheid. Niet alleen wat betreft de ontwikkeling van het aantal ongevallen en slachtoffers maar ook wat betreft de onderliggende processen die leiden tot onveiligheid. Organisatie, beleid, verkeersgedrag en ontwikkelingen op het gebied van demografie en het voertuigenpark. Om de voortgang van het gevoerde beleid inzichtelijk te maken, heeft Royal HaskoningDHV een samenhangende monitoringsaanpak ontwikkeld voor gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel. Deze aanpak helpt overheden richting te geven aan hun beleid en accenten te leggen in de uitvoering daarvan.

Ongevallenanalyses

Ongevallenanalyses zijn een belangrijke basis om beleid op te baseren en om maatregelen te treffen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Naast ‘black spot analyses’ onderzoeken we specifieke ongevalstypen, zoals enkelvoudige ongevallen en ongevallen op kruispunten. Ook doen we veel onderzoek onder specifieke groepen zoals jonge automobilisten, oudere e-bike gebruikers, motorrijders en notoire verkeersovertreders en naar specifieke risico-omgevingen zoals schoolzones, 80 km/uur-wegen en zogenoemde grijze wegen.

Intelligente transportsystemen en in-car technologie (ADAS)

Royal HaskoningDHV is op verschillende manieren betrokken bij technologische innovatie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van coöperatief rijden en (semi) zelfrijdende auto’s, vaak in combinatie met dynamisch verkeersmanagement. We begrijpen de context van deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Belangrijke aspecten hierin zijn het gedrag en de beleving van weggebruikers, de implicaties op het wegontwerp en effecten van de ontwikkelingen op verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Een visie op de toekomst is daarvoor belangrijk, maar vooral ook kennis en kunde om nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij de huidige praktijk van wegontwerp, beheer & onderhoud, verkeersmanagement, de rijopleiding en fleetmanagement: terreinen waarop onze adviseurs en ingenieurs actief zijn.

Permanente verkeerseducatie – Checklist verkeerseducatie maatregelen

Royal HaskoningDHV heeft samen met CROW-KpVV en de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid aan de wieg gestaan van het concept Permanente Verkeerseducatie (PVE). PVE houdt in dat verkeerseducatie wordt gegeven als blijkt dat de voorwaarden ‘kennen, kunnen en willen’ voor veilig gedrag niet meer toereikend zijn. Royal HaskoningDHV is één van de mede-ontwikkelaars van de Toolkit PVE, een overzicht op internet met verkeerseducatieve producten. Deze producten zijn getoetst op kwaliteit aan de hand van de checklist verkeerseducatie. Steeds meer uitgevers en producenten van verkeerseducatie gebruiken de checklist bij de ontwikkeling van producten en subsidieverleners gebruiken de checklistscore voor het wel (of niet) toekennen van subsidie.

Strategieën voor gedragsbeïnvloeding

De expertise van de verkeerspsychologen van Royal HaskoningDHV zetten we in bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor voorlichting, educatie, training en handhaving. Daarbij benaderen we gedrag vanuit verschillende invalshoeken. Zoals bij de ontwikkeling van de educatieve maatregelen gedrag en alcohol en verkeer, integreren van intelligente systemen in de rijopleiding, observeren en analyseren van daadwerkelijk rij- en fietsgedrag en effectmeting van verkeersveiligheidsmaatregelen (zowel infrastructurele maatregelen als gedragsinterventies).

Incident management

Incident Management omvat de structurele samenwerking tussen ketenpartners en een scala aan maatregelen die beogen een weg zo snel mogelijk vrij te maken voor verkeer na een ongeval. Dat komt de verkeersdoorstroming én de verkeersveiligheid ten goede. Royal HaskoningDHV is sinds de eerste initiatieven begin jaren ’90 betrokken bij de ontwikkeling van Incident Management. Hiermee is het op de kaart gezet, we kennen de betrokken instanties en weten de weg in deze wereld.

Tunnelveiligheid

Veiligheid is een dominante factor bij het ontwerpen van tunnels. Royal HaskoningDHV benadert deze veiligheid in samenhang met het verkeer en het gedrag van de automobilisten en treinreizigers. Onze expertise varieert van het opstellen van richtlijnen (zoals de Leidraad Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels) tot het uitvoeren van scenarioanalyses voor het beoordelen van externe veiligheid en verkeersveiligheid van ontwerpalternatieven

Integrale planvorming

Voor de kwaliteit van de leefomgeving is samenwerking tussen alle ketenpartners die betrokken zijn bij de ruimtelijke inrichting, van groot belang. Royal HaskoningDHV past integrale planprocessen toe en stimuleert het gezamenlijk optrekken van verkeerskundigen en stedenbouwkundigen in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld door samenwerking met stedenbouwkundige bureaus. De laatste jaren hebben we deze integrale aanpak succesvol toegepast in diverse regionale en gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen.

GERELATEERDE DIENSTEN