Van bron tot kraan

Ons drinkwaterteam van meer dan 60 professionals heeft bij elkaar meer dan 1000 jaar relevante ervaring met drinkwater. Een dynamisch team met creatieve experts, die zich niet snel laten verrassen en een innovatieve oplossing kunnen bedenken voor complexe vraagstukken. Wij hebben theoretische en praktische kennis en ervaring van alle aspecten van transport en distributie, zoals hydraulisch, technisch, juridisch en omgeving.

Uit ervaring weten we dat er veel komt kijken bij ‘iets vanzelfsprekends’ als zuiver drinkwater uit de kraan met een visie, vanuit verschillende disciplines. Onze consulting engineers zijn specialisten met een passie voor drinkwater, die graag samen met u de schouders onder een project zetten.

Download hier ons capability statement

We denken met u mee, verdiepen ons in de lokale context en leveren uitsluitend passende oplossingen. Daartoe brengen we specialismen samen en verbinden we de benodigde disciplines tot een slagvaardig, samenwerkend, operationeel geheel.

Zo voerde het team pipelines - onder projectmanagement van Pieter de Waard - onlangs nog de gecompliceerde maar succesvolle reconstructie uit van twee voor Dunea belangrijke hevelleidingen. De reconstructie omvatte de vervanging van de bestaande betonnen plaatstalen kernbuizen DN1200 voor Nodulair gietijzeren leidingen (paalgefundeerd, inclusief vacuüminstallatie en debietmeting).

Royal HaskoningDHV voorzag in het totale projectmanagement, de voorbereiding (ontwerp, ombouw en vergunningen), de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding. De totale projectduur bedroeg 10 maanden. Onderstaand een impressie van Hollands glorie in uitvoering.

Reconstructie hevelleidingen Dunea - Bergambacht nov. 2016

Disciplines / Specialismen


Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater


Ontwerp & Engineering

Onze corebusiness is het ontwerpen van en begeleiden bij de realisatie van ondergrondse infrastructuur. In de adviesgroep Drinkwater is deze expertise bij elkaar gebracht. Het team Pipelines bestaat uit meer dan 15 leidingspecialisten, die in Nederland (en in andere landen) ondergrondse transportleidingen voor diverse klanten hebben gerealiseerd. Wij hebben niet alleen ervaring in de drinkwatersector, maar bijvoorbeeld ook met stadsverwarming, afvalwater en industriële riolering.

Ons expertise betreft:

  • tracéstudies
  • ontwerp transportleidingen en distributienetwerken
  • hydraulische berekeningen (optimale leiding diameter, netwerkanalyse, waterslag, etc.)
  • sterkteberekeningen voor het ontwerp en verkrijgen van vergunningen
  • ontwerpberekeningen voor horizontaal gestuurde boringen (HDD), doorpersingen, relining, etc.
  • kathodische bescherming
  • juridische aspecten, vergunningen en communicatie naar stakeholders
  • bestekken (RAW of klantspecifiek)

Verder hebben wij relevante expertise van inspecties van ondergrondse leidingen. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater

Directievoering

De adviesgroep Drinkwater van Royal HaskoningDHV heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het in goede banen leiden van de realisatie van een transportleiding of leidingstelsel. Het managen van de projectfasen en alle bijkomende en in elkaar grijpende facetten is een aparte tak van sport, waarin onze specialisten excelleren. Daarbij valt te denken aan specialismen als zoals projectmanagement, veiligheid, toezicht/controle, opleiden medewerkers waterbedrijf, revisie, testen en inbedrijfstelling.

Het realiseren van een ontwerp vergt specifieke aandacht en coördinatie. Aandacht voor de omgeving is essentieel. Een degelijke inventarisatie van de omgevingsaspecten en afstemming met diverse stakeholders, vermindert de risico’s rondom de uitvoering aanzienlijk. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring hiermee!

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater

Aanbesteden & Contracteren

Royal HaskoningDHV kan u ondersteunen bij de advisering rondom de aanbesteding van nieuwbouw of renovatie van installaties. Dankzij onze brede en diepgaande kennis van de complexe wet- en regelgeving rondom de aanbesteding van nieuwbouw of renovatie, kunnen wij u adviseren over de meest geschikte aanbestedingsprocedure, contractvorm en contractvoorwaarden.

Volledig transparant proces

In overleg stellen wij de inkoopstrategie vast, waarbij we de beste samenwerkingsvorm, de scope van de werkzaamheden, de beheersmethodieken, de juiste contractvorm en de wijze van aansturing onderzoeken. Dit kan resulteren in een geïntegreerd contract zoals Design & Construct (UAV-GC), of in een meer traditioneel contract. Door middel van objectieve selectie- en gunningscriteria en dankzij onze bekendheid met de (Europese) aanbestedingswetgeving, kunnen wij u een volledig transparant proces garanderen. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen op aanbestedingsgebied in acht genomen, zoals de nieuwe aanbestedingswet (inclusief ARW en EMVI), Best Value Procurement (BVP), prestatie-inkoop en gunnen op waarde.

Zorgvuldige inkoopstrategie

We hanteren contracten en overeenkomsten die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde standaarden, maar deels ook op zelf ontwikkelde standaarden die deel uitmaken van ons projectmanagementsysteem. Een zorgvuldige vaststelling van de inkoopstrategie maximaliseert de kans dat alle doelstellingen qua tijd, geld, scope en kwaliteit worden gehaald.

Juridisch advies en kostenmanagement

Onze specialisten worden ondersteund door teams op het gebied van juridisch advies en kostenmanagement. We beschikken over alle juridische expertise en kosten- en marktkennis om te helpen bij het opstellen van contracten. Ook innovatieve aanbestedingsvormen (zoals de concurrentiegerichte dialoog) en innovatieve -geïntegreerde- contracten (zoals Engineering & Construct, Design & Construct, Design & Build op basis van UAV-GC, DBFMO en publiek-private samenwerking/PPS) worden frequent met succes door ons toegepast.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater

No Dig-technologie

Sleufloze technieken veroorzaken minder verstoring, hinder en risico’s voor de omgeving, terwijl tegelijkertijd de kosten kunnen worden beperkt. Steeds vaker worden sleufloze technieken toegepast voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen en renovatie van bestaande leidingen. De belangrijkste sleufloze technieken zijn horizontaal gestuurde boringen (HDD) en micro-tunneling voor de aanleg van nieuwe leidingen en relining voor het herstel van de bestaande pijpleidingen.

Micro Tunneling  /  Horizontal Directional Drilling (HDD)

Micro Tunneling  /  Horizontal Directional Drilling (HDD) 

Sleufloze oplossingen vragen om specialistische kennis om uw project tot een succes te maken: allereerst kennis van de verschillende technieken en hun toepasbaarheid, maar ook inzicht in de effecten van diverse omgevingsfactoren.

Royal HaskoningDHV heeft in de afgelopen jaren een uitgebreid trackrecord opgebouwd ten aanzien van sleufloze technieken. Wij zijn betrokken geweest bij vele succesvolle complexe projecten met sleufloze technieken voor de kruising van pijpleidingen onder wegen, spoorwegen en kanalen. Typische werkzaamheden hierbij zijn veld- en bodemonderzoek, ontwerp boring (horizontale, verticale uitlijning), constructieberekeningen, vergunningaanvraag, bestek, aanbesteding en projectmanagement en bouwtoezicht.

Royal HaskoningDHV is actief lid van de NSTT (Netherlands Society of Trenchless techniques) en van Buisleiding Industrie Gilde (BIG).

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater

Relining

Een belangrijke sleufloze techniek is relining van bestaande pijpleidingen. Dit zorgt voor minder overlast, hinder, risico's en kosten. Tevens krijgt een bestaande leiding hiermee een ‘tweede’ leven. Ondanks verkleining van de diameter, neemt vaak de capaciteit van de leiding toe vanwege verminderde weerstand.

Royal HaskoningDHV heeft de kennis en expertise in huis om het juiste materiaal voor relining te kiezen, sterkteberekeningen uit te voeren en om de juiste inbrengtechniek en detaillering van de aansluiting op bestaande leidingen vast te stellen. Onze ervaring strekt zich uit van relatief kleine leidingen tot een van de grootste diameters, zoals bij de WRK-leiding 1200 mm tussen Nieuwegein en Amsterdam, waarbij relining succesvol is toegepast.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater

Sterkteberekeningen

Sterkteberekeningen zijn nodig voor een degelijk ontwerp van leidingen, maar ook noodzakelijk voor het verkrijgen van vergunningen. Leidingbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting tot het aanvragen van vergunningen voor de aanleg van leidingen. Bij het kruisen van bestaande infrastructuur dienen de leidingen bijvoorbeeld te voldoen aan eisen, zoals die gesteld worden in de NEN 3650-serie. In het kader van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid versie 2004 dienen primaire waterkeringen en objecten daarin (zoals leidingen) elke vijf jaar te worden getoetst.

Voor het ontwerpen van pijpleidingen zijn constructieve berekeningen van essentieel belang. Vooral voor grote diameters en complexe configuraties zijn sterkteberekeningen nodig om een optimale afweging van mogelijkheden te maken. Royal HaskoningDHV heeft uitgebreide expertise en de benodigde programmatuur (w.o. PLE4WIN) om de vereiste berekeningen uit te voeren. Toetsing van mechanische aspecten van terreinleidingen (zoals spanningen, vervormingen, implosie, benodigde spatkrachtconstructies, opleggingen en wanddiktes) is daarbij van belang.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 37 76 of mail | Terug naar Drinkwater