Bij aan- en verkoop van vastgoed is het van belang de (milieu)technische en daarmee financiële risico’s van de gebouwen inzichtelijk te hebben. Royal HaskoningDHV kan u helpen door een TEDD uit te voeren. Op lumpsum basis zorgen wij dat alle kritieke informatie over de gebouwen boven water komt door analyse van documenten tot het uitvoeren van gebouwopnames. Met het inzicht in de financiële gevolgen (zowel Opex als Capex gericht) en mogelijke oplossingsrichtingen voor gebreken bent u, als kopende, verkopende of fuserende partij, in staat om te komen tot de beste overeenkomst.

Inventarisatie en analyse van beschikbare data

Een belangrijk element van de TEDD is het verzamelen, doornemen en bundelen van de in de “dataroom” aanwezige gegevens. Tijdens deze analyse worden alle risico’s die de (ver)koopovereenkomst kunnen beïnvloeden benoemd. Denk hierbij aan ontbrekende omgevingsvergunning van een recente aanpassing of afwijkende koelcapaciteit t.o.v. het huurcontract. Royal HaskoningDHV kan hier tevens namens de kopende partij een rol op zich nemen door de kritische vragen te stellen en de antwoorden met beoordeling vast te leggen in een Q&A rapport.

Gebouwopnames diverse disciplines i.r.t wetgeving en normen

Royal HaskoningDHV controleert en adviseert over de technische kwaliteit van bouwkundige- en installatietechnische elementen door opname van de gebouwen. Hierbij wordt eveneens gekeken naar de capaciteiten van de (werktuigbouwkundige en elektrotechnische) installaties in relatie tot het gebouwoppervlak en de gebruiksfuncties, en naar de constructies en toegepaste draagvermogens in relatie tot de gebruiksfunctie. Onderwerpen zoals de terreininrichting, mogelijke bodemverontreiniging, brandveiligheid en aanwezigheid van asbest worden bij een gebouwopname meegenomen. Voor alle disciplines geldt dat er een check en advies wordt gegeven op de vigerende wetgeving, eisen en NEN normen.

Rapportage waar u mee verder kunt

Niet alle informatie is voor u als (ver)koper van belang. Hierom stelt Royal HaskoningDHV een helder overzicht op van alle kritische onderwerpen die zijn geïdentificeerd, inclusief een raming van de kosten die gepaard gaan met het verhelpen van aanwezige gebreken. Denk hierbij aan een overzicht van de operational expenditures (opex) en capital expenditures (capex) die bijv. in de komende 10 jaar optreden en meer dan € 10.000,-- per stuk behelzen. Indien wenselijk wordt er eveneens een exploitatieraming van de gebouwen opgesteld.