Om de volksgezondheid en het milieu te beschermen, is het van belang dat chemische stoffen veilig geproduceerd en gebruikt kunnen worden. Bedrijven die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of distribueren hebben de verantwoordelijkheid om de risico’s in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te nemen om mens en milieu te beschermen. Onze adviseurs chemische veiligheid bieden bedrijven en de overheid ondersteuning, kennen de relevante wetgeving en hebben jarenlange praktische ervaring. Samen met u zoeken ze naar een kosteneffectieve en duurzame oplossing voor veilig gebruik van stoffen.

Veel voorkomende vragen over stoffenmanagement en chemische veiligheid:

 • Is mijn stof gevaarlijk en vormt deze een risico?
 • Hoe gebruik ik de beschikbare REACH-informatie als producent of (eind)gebruiker?
 • Waarom moet de stoffeninventarisatie van mijn bedrijf op orde zijn en hoe regel ik dat?
 • Hoe ga ik om met (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)?
 • Hoe kan ik bepalen of mijn eigen gebruik in het eSDS van de leverancier is opgenomen?
 • Hoe vertaal ik chemische veiligheidsinformatie naar een instructie voor mijn werknemers?
 • Hoe bepaal ik het gevaar en de risico’s van mijn mengsels?

Als mogelijke oplossingsrichtingen kunt u denken aan het volgende:

 • Door REACH is er veel (nieuwe) informatie over stoffen beschikbaar gekomen. Het is een uitdagende opgave om alle gegevens correct te interpreteren en te gebruiken. Dit vraagt een periodieke controle om te bepalen of u goed (genoeg) georganiseerd bent om aan de voor u relevante verplichtingen te voldoen, en uw product veilig op de markt te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door ons een quickscan te laten uitvoeren waarbij u direct inzicht krijgt in de aandachtspunten voor uw bedrijf.
 • Ook de ontwikkelingen met betrekking tot ZZS vragen om goed inzicht in de eigen productie, de identificatie en emissie van deze stoffen. De Nederlandse overheid pakt ZZS met voorrang aan. Bij vergunningsplichtige activiteiten neemt het bevoegd gezag voorschriften voor emissiebeperking en continue (proces)verbetering op in de vergunning. Het is belangrijk om te begrijpen welke potentiële ZZS in de keten gebruikt worden, of deze stoffen werkelijk als ZZS zouden moeten worden aangemerkt, en welke maatregelen en technieken zinvol zijn.
 • Om veilig te kunnen werken, dient eenieder op de werkvloer te beschikken over de juiste instructies en gegevens. Door het toepassen van gebruiksvriendelijke tools kan worden nagegaan of wordt voldaan aan (de juiste) grenswaarden en of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Dit zorgt uiteindelijk voor een duurzame inzetbaarheid van uw personeel en preventie van bedrijfsongevallen.

Het team stoffenmanagement van Royal HaskoningDHV heeft brede ervaring op het gebied van compliance checks, REACH-dossiers, ZZS, autorisatie, veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS), CLP/GHS-implementatie, aanvraag en monitoring van testen bij contractlaboratoria, blootstellingsmeting, stoffenidentificatie, grenswaarden, voedselcontactmaterialen, UVCB’s en hormoonverstorende stoffen.

Heeft u of uw bedrijf vragen gerelateerd aan bovenstaande onderwerpen, neemt u dan contact met ons op. Onze beschikbare expertise bestaat onder andere uit:

 • Kennis van wet- en regelgeving
 • Chemie
 • Ecotoxicologie en toxicologie
 • Risicobeoordeling
 • Arbeidshygiëne