Transitievisies Warmte

Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord de opgave om voor eind 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. In deze visie bepalen gemeenten met welk alternatief voor aardgas de warmtevoorziening in de wijken toekomstbestendig wordt. Daarnaast wordt vastgesteld wanneer en in welke volgorde de wijken overschakelen op een duurzame warmtevoorziening.


Om dat goed te kunnen doen, is een intensieve analyse van de gemeente nodig. Niet alleen op het gebied van de energievraag, maar ook wat betreft geplande werkzaamheden in de wijk en wat de inwoners ervan vinden. Er is een veelheid aan data beschikbaar en er zijn veel verschillende routes naar aardgasvrij. Maar hoe zorg je nu dat je het beste pad uitstippelt en hier samen met de betrokken partijen en inwoners achter kunt gaan staan?

Royal HaskoningDHV heeft de ervaring om gemeenten te helpen keuzes te maken in de warmtetransitie. Ons platform SETuP ondersteunt u hierin door op een systematische wijze alle relevante data te analyseren en deze overzichtelijk te visualiseren. Deze dashboards helpen de gemeente vast te stellen welke alternatieven voor aardgas het meest geschikt zijn en in welke volgorde de wijken aardgasvrij worden.

SETuP levert de bouwstenen voor de technische analyse voor een volledige Transitievisie Warmte. Omdat we de veelheid aan gegevens en modellen bundelen, deze terugbrengen tot de kern en helder visualiseren, ontstaat een gedeeld beeld van de mogelijkheden. De uitkomsten van de met SETuP uitgevoerde analyse dienen als startpunt voor een dialoog met alle betrokken partijen, van netbeheerder tot de inwoners. Zo kunnen we samen keuzes maken over de warmtevoorziening van de toekomst. Voor zowel de gemeente als geheel als voor de individuele wijken. Dat leidt tot een begrijpelijke, goed onderbouwde Transitievisie Warmte.

Inzet van SETuP voor de gemeente Leeuwarden om tot een gedegen en gedragen antwoord op de Wat- en Wanneer-vraag te komen.

 

Wijkuitvoeringsplannen en haalbaarheidsstudies 

Naast de gemeentelijke Transitievisie Warmte, waarin staat wanneer welke wijk overschakelt op een duurzaam alternatief voor aardgas, moeten de woonwijken en bedrijventerreinen concreet aan de slag. Wat is het beste alternatief voor aardgas in mijn wijk? Wordt het all electric, een warmtenet of wachten we op waterstof? De verschillende opties hebben eigen effecten op de wijk, de publieke ruimte en niet in de laatste plaats op de woningen zelf. Veel inwoners hebben hier terecht vragen over en hebben behoefte aan heldere en concrete informatie over de effecten, de voor- en nadelen en de kosten voor hun woning.

SETuP helpt deze vragen te beantwoorden. We hebben namelijk het gehele gebied in beeld, werken met de meest recente data en rekenen de verschillende duurzame warmtesystemen direct tijdens werksessies door. Dit geeft inzicht in de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden, waarmee we het gesprek kunnen aangaan met de inwoners over de mogelijkheden voor hun woning. Zo leggen we een stevig fundament en komen we snel tot haalbare wijkuitvoeringsplannen.