Infrastructuur en openbare ruimte zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Deze voorzieningen zijn onmisbaar als het gaat om het realiseren van maatschappelijke waarden zoals leefbaarheid, gezondheid, economie, bereikbaarheid en de ontwikkeling van onze kinderen. Assets (kapitaalgoederen) zijn een middel om die waarde te realiseren. Assets moeten daarvoor bepaalde prestaties leveren.

Voor het laten presteren van de assets is een groot scala aan maatregelen en activiteiten nodig. En dit kost geld. Als assets onvoldoende presteren, dan nemen de risico’s toe, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van bereikbaarheid of leefbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld financiële of veiligheidsrisico’s. Bewust bepalen van de gewenste prestaties en de afweging van bijhorende risico’s en kosten is de kern van assetmanagement. Deze risicogestuurde benadering wordt steeds vaker door gemeenten toegepast op de beheer- en onderhoudsfase.

Schriftelijke zichbare vastlegging is belangrijk. Dit bevordert soepele samenwerking en communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat is vastgelegd en communiceert waar welke verantwoordelijkheden liggen. Een eenduidige vertaling van het coalitieakkoord naar gemeentelijk beleid is nodig om alle beheerdisciplines in lijn te brengen met de organisatiewaarden.

Risicogestuurd beheer en onderhoud helpt u als asseteigenaar, assetmanager of dienstverlener te begrijpen welke risico’s acceptabel zijn en wanneer u dient in te grijpen. Daarnaast helpt het u de juiste keuzes te maken bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het areaal. Er wordt een duidelijke vertaling van het coalitieakkoord naar het beheer en onderhoud gemaakt, waardoor het duidelijk is waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Voor de meest impactvolle organisatiewaarden bepaalt u welke mate van risico acceptabel is voor uw organisatie. Dit vertaalt zich naar een door alle betrokkenen gedragen ‘risicomatrix’, die als basis dient voor alle risicogestuurd beheer en onderhoud.

 Prestaties:   De verwachting(en) en functies die (een) asset(s) moet(en) leveren.
 Kosten: Afhankelijk van de (tijdige) onderhoudsmaatregelen die de organisatie inzet.
 Risico’s: Maatregelen treffen afhankelijk van de aanwezige en aanvaardbare risico’s.

Een greep uit onze services:

VERI-model

Het uitwerken van VERI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen en Informeren) geeft inzicht in de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden van een beheerorganisatie. Ook als uw gemeente nog niet met assetmanagement bezig is, helpt dit in de professionalisering van de beheerorganisatie.

Risicomatrix

Model waarbij op een eenduidige manier door een gemeente bepaalde risico’s ingeschat worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het mechanisme ‘kans x effect’, waarbij effectklassen worden ingevuld per risico. Op deze manier kunt u de verschillende risico’s expliciet wegen en vergelijken.

Risicosessies

Risicosessies zijn cruciaal voor het toepassen van de ‘vastgestelde’ risicomatrix op de voor uw organisatie belangrijkste assets, zoals wegen. Het resultaat biedt u een prioritering in het beheer en onderhoud van uw assets op basis van de ingeschatte risico’s. Deze sessies worden uitgevoerd door middel van een dwarsdoorsnede van de beheerorganisatie, zodat ook een gedragen risico-inventarisatie wordt bereikt.

Beheerplan Risicogestuurd beheer (AM-Plan)

We brengen in beeld wat assetmanagement is, hoe u het kunt toepassen in uw organisatie. Samen werken we dit uit in een data risico-inventarisatie en een overzicht aan financiële inzichten en consequenties (afdekken risico’s).