De uitvoering van de Regionale Energie Strategie 1.0

Dertig regio’s zijn in Nederland aan de slag met een grote maatschappelijke transformatie die een grote impact heeft op onze leefomgeving en ons energiesysteem. De energietransitie wordt daarmee voor iedereen letterlijk zichtbaar en staat in het middelpunt van het politieke debat. Voor de zomer van 2021 hebben volksvertegenwoordigers van de regio’s de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) vastgesteld. De ambitie voor het opwekken van elektriciteit en het verduurzamen van de warmte voor 2030 is vastgesteld. Een grote prestatie van samenwerkende overheden, waaraan ook vele bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven hebben meegewerkt. 

De uitdagingen van de Regionale Energie Strategie 1.0 

We zijn een nieuwe fase ingegaan, die van de uitvoering van de RES 1.0. En tegelijkertijd gaan we ons langzaam maar zeker opmaken voor de RES 2.0 die in juli 2023 door de volksvertegenwoordigers vastgesteld gaat worden. Nu we van start zijn gegaan met de uitvoering van RES 1.0, wordt nog meer duidelijk waar de uitdagingen liggen. Inzichtelijk wordt waar de duurzame energie opwek in onze leefomgeving gaat plaatsvinden. De gesprekken met de bewoners worden intensiever en de emoties kunnen oplopen. Het vollopen van de beschikbare netcapaciteit gaat sneller dan verwacht en ook sectoren als de industrie en mobiliteit willen in rap tempo elektrificeren. 

Prioriteiten stellen voor leefomgeving en duurzaamheid

We zullen zorgvuldig de te realiseren zon- en windinstallaties en duurzame warmtetechnieken moeten programmeren, bovenal in afstemming met de netbeheerder(s). Dat vraagt om prioriteiten stellen en fasering, op zowel de korte als lange termijn en daarbij het maken van politieke keuzes. Hiertoe behoort ook het steeds heroverwegen en bijstellen van het beleid. 
Ondertussen vragen ook andere maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw, om aandacht. De RES is een sectorale (energie)opgave, maar het is wel van belang dat we zoveel mogelijk werken op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Dat vraagt om het in samenhang beschouwen van verschillende opgaven. Bijkomend voordeel is dat hiermee een soepele verankering in het omgevingsbeleid een stuk makkelijker wordt. Hoe we om gaan met al deze uitdagingen, van strategische en bestuurlijke aard en de technische keuzes tot de dialoog met de bewoners, daarvoor staan we aan de lat de komende jaren. 

Gedeeld inzicht, kennis en perspectief

In de Regionale Energie Strategie is het de beweging van alle betrokken partijen die grip geeft. Maar beweging zonder richting, brengt de door ons geambieerde CO2-vrije wereld niet dichterbij.

De uitvoering van de RES-en vraagt om diepgaander inzicht, kennis en perspectief op actie. Gedeeld inzicht in met welke processen stappen gezet kunnen worden in achtereenvolgens van 1) ambitie naar concrete zoekgebieden, 2) van zoekgebieden naar te vergunnen projecten en 3) van vergunde projecten naar gerealiseerde projecten. Iedere stap vraagt om andere kennis, stakeholders, participatie- en besluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld kennis over hoe de impact op de leefomgeving verkleind kan worden door vraag en aanbod te clusteren en door het beïnvloeden van de vraag naar elektriciteit. Diepgaande kennis over de technische mogelijkheden en de belangen die spelen bij de verschillende stakeholders gaan hand in hand. 
Royal HaskoningDHV adviseert regio’s met de juiste expertise en ervaring. Of het nu gaat om programmatisch werken en procesbegeleiding, het inzichtelijk maken van duurzame bronnen of de netimpact ervan en hoe hiermee met integraal programmeren slim op ingespeeld kan worden: Royal HaskoningDHV is uw integrale partner. Ook helpen wij bij het inrichten van de dialoog, ingebed in een zorgvuldig democratisch proces, om tot gedragen keuzes te komen. Verder adviseren we over wat haalbare en uitdagende tussendoelen zijn en welke inspanningen dit vraagt om tot projecten te komen. En hoe dit gemonitord kan worden.

Dynamiek tussen strategie, implementatie en technologie

Een overtuigende en gedragen uitvoeringsprogramma vraagt om een dynamisch samenspel van verschillende disciplines. Als integraal adviesbureau ondersteunen wij onze klanten met raad en daad op het gebied van strategie, implementatie en technologie. Dat doen we door het bieden van handvatten over hoe een programma opgezet kan worden. We faciliteren de stap om te komen van de opgave van duurzame opwek en bovenlokale warmtebronnen in 2030 naar operationele tussendoelen voor 2025 en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Daarnaast wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt vanuit wat nodig is en welke samenwerkingsafspraken vastgelegd moeten worden. Zowel tussen overheden, bedrijven als andere organisaties. We helpen ook bij het vinden van perspectief mocht het tegenzitten, bijvoorbeeld als een zoekgebied af valt of als een projectontwikkelaar zich terugtrekt.

Strategie
Royal HaskoningDHV ondersteunt regio’s op strategisch niveau. Dit doen we onder andere door programma- en stakeholder management. We bieden besluitvormingsondersteuning met een helder afwegingskader, leveren inzicht over verduurzaming van de energiemix en de warmtevraag. Daarmede dragen we met strategische kennis en ervaring bij aan de realisatie van innovatieve projecten. 
                                        Lees meer > 
 
Implementatie
Voor een geslaagde implementatie van de energiestrategie zijn participatie, specifieke domeinkennis en diepgaand inzicht in de energieketen cruciaal. Royal HaskoningDHV koppelt in zijn integrale aanpak inzicht in de vraag en de behoefte van alle sectoren aan kennis van de ruimtelijke inpassing van de gehele waardeketen.
Lees meer >
 
 
Technologie
Royal HaskoningDHV heeft technische expertise van het energiesysteem, van energienetwerken en van elektriciteits- en warmtebronnen. Wij maken data-analyses op basis van gevalideerde data en rekenmodellen. We zorgen voor netimpactanalyses van de energiemix, de ruimtelijke inpassing van de verschillende energiebronnen en geven een beeld van de consequenties van keuzes. Hierdoor wordt een onderbouwde en gedragen afweging van prioriteiten mogelijk.
Lees meer >