Royal HaskoningDHV ondersteunt regio’s op strategisch niveau door programma- en stakeholder management. We bieden besluitvormingsondersteuning met een helder afwegingskader, leveren inzicht over verduurzaming van de energiemix en de warmtevraag en we dragen met strategische kennis en ervaring bij aan de realisatie van innovatieve projecten.

Programma- en stakeholder management

Bij de energietransitie zijn veel verschillende stakeholders betrokken. Wij verbinden deze stakeholders zodanig dat zij samen het fundament voor overtuigende en gedragen Regionale Energiestrategieën kunnen leggen waarbij de participatie van alle stakeholders is geborgd.

Besluitvormingsondersteuning door helder afwegingskader

Wij geven zicht op de verschillende perspectieven en vertalen die in haalbare en concrete scenario’s
Wij maken de ruimtelijke, economische en sociale belangen inzichtelijk en ontwikkelen met de stakeholders een afwegingskader op basis waarvan zij in staat zijn besluiten te nemen. We leggen daarbij de verbinding met de andere ruimtelijke thema’s in de omgevingsvisies van de provincie en gemeenten.

Inzicht in vraag naar energie

Wij leveren inzicht in de vraag naar energie en warmte nu en in de toekomst. Dat geldt zowel voor de energievraag van de gebouwde omgeving als die van de industrie, de land- en tuinbouw en de mobiliteitssector. Dat doen we telkens met oog voor de impact op de gehele waardeketen van vraag, transport en aanbod.

Strategische en innovatieve projecten

Voor het succes van een strategie is het noodzakelijk dat de uitvoerbaarheid van strategische aannames wordt getoetst in de praktijk. Hiervoor heeft Royal HaskoningDHV ervaren en goed geïnformeerde business developers die de verschillende regio’s goed kennen. Zij zoeken en vinden investeerders om te komen tot Minimaal Levensvatbare Projecten (MLP’s) met impact. 

RES West-Brabant: nieuwe energie in 2030
Het zijn spannende tijden voor de Regionale Energiestrategie in West-Brabant! Komende maanden presenteert het regionale samenwerkings¬verband van 20 overheden zijn strategie: hoe stapt de regio over van fossiele naar duurzame energie? 
Lees meer >
 
RES Drechtsteden: mobiliseren van aanwezige kennis
Ook de regio Drechtsteden presenteert zijn voorgenomen energiestrategie en de bijbehorende energiemix: hoe geeft de regio Drechtsteden vorm aan de energie- en warmtetransitie? 
Lees meer > 
 
RES Groningen: oog voor de lusten en de lasten
De twaalf Groninger gemeenten, de twee Groninger waterschappen en de provincie Groningen werken eendrachtig samen met stakeholders – zoals netbeheerders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – aan het ontwikkelen van de RES Groningen. 
Lees meer >
 
RES Fryslân: oog voor het ‘Fries eigene’
Friesland zet al jaren in op duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie en energie uit water.  De regio heeft de ambitie en de potentie om volledig over te stappen op (innovatieve) duurzame bronnen. Uiteindelijk wil Friesland zelfs helemaal zelfvoorzienend zijn in het eigen energieverbruik. Van belang is hierbij het ‘Fries eigene’ niet uit het oog te verliezen en samen te werken in het Friese ‘Mienskip’.
Lees meer >
 
 
Keuzes maken in de Regionale Structuur Warmte
Regionale en lokale overheden, bewoners, bedrijven en netbeheerders hebben de gezamenlijke taak om de bebouwde omgeving te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) is de Regionale Structuur Warmte (RSW): welke duurzame warmtebronnen zijn waar beschikbaar, en waar liggen kansen voor alternatieven voor aardgas?
Lees meer >
 
 
Energietransitie en de Omgevingswet
De energietransitie is één van de grootste opgaven voor de fysieke leefomgeving van de komende decennia. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem. Bovendien is een duurzaam energiesysteem en een duurzamere energiemix prominenter in de omgeving aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan zonneweides en windmolens. Het instrumentarium van de Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en is volgens onderzoek van Royal HaskoningDHV een onmisbare schakel in de energietransitie.
Lees meer >