In een dichtbevolkt land als Nederland dient een spoorproject zorgvuldig te worden ingepast in en mét haar omgeving. Deze inpassing betreft de omgang met het ruimtebeslag en de barrièrewerking die het spoor veroorzaakt, het in kaart brengen en mitigeren van overlast door bijvoorbeeld geluid en trillingen en het betrekken van omwonenden bij het project.

Rail en omgeving

Royal HaskoningDHV kan op basis van haar uitgebreide ervaring met de verschillende omgevingsaspecten het project en haar omgeving goed in beeld brengen en waar nodig de hinder op de omgeving en de omwonenden te beperken. We denken mee en adviseren over de inpassing voor alle relevante aspecten, zoals geluidsoverlast en trillingen, bereikbaarheid en veiligheid bij overwegen, externe veiligheidsrisico’s door vervoer van gevaarlijke stoffen en effecten op natuur, landschap, bodem en water. Het in kaart brengen van al deze aspecten is essentieel voor een goede inpassing van de spooruitbreiding in haar omgeving en een zorgvuldig participatie- en besluitvormingsproces.

Wij beschikken over een gedegen team die alle specialismen, vaardigheden en ervaring in huis heeft om kwalitatief hoog milieuonderzoek te kunnen uitvoeren. Onze meerwaarde zit vooral in de juiste koppeling van onze hoogwaardige technische spoorkennis aan de fase waarin het project verkeert. Wij worden regelmatig gevraagd om een Tracébesluit, Inpassingsplan of een milieueffectrapportage (MER) op te stellen en voor kleinere railprojecten een milieu quickscan. Ook geven wij advies over de te volgen ruimtelijke en milieuprocedures. Bij een informatieavond voor betrokkenen kunnen wij u terzijde staan en ingediende zienswijzen behandelen in een Nota van Antwoord.

Vacancies Railways & Stations | Royal HaskoningDHV

Gerelateerde diensten

Gerelateerde markten