De veiligheid van het spoor is uiterst belangrijk en vanzelfsprekend. Alle infrabeheerders en vervoerders hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij verzorgen voor u het veiligheidsmanagement in spoorprojecten, in nauwe samenwerking met de inhoudelijke specialisten van alle disciplines. Dat veiligheid sterk geïntegreerd is in het ontwikkelingstraject van spoorinfrastructuur is een grote verworvenheid. Door het aspect veiligheid vanaf het begin expliciet te maken, kunnen we het veiligheidsniveau van het systeem vaak verhogen én leggen we de basis voor de goedkeuring door externe instanties.

Rijdende NS trein | Royal HaskoningDHV

Vergunning voor indienststelling

Wij begeleiden het gehele traject van de vergunning voor indienststelling. Dit omvat het informatiedossier ten behoeve van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het contracteren van en samenwerken met een notified body en/of risk assessment body, de toetsing aan de Europese Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSI’s), het veiligheidsdossier (al dan niet in de vorm van een safety case), de vergunningaanvraag én het overleg met ILT. Daarvoor hebben we alle technische en juridische kennis in huis. De ervaring die we hebben opgedaan bij heavy rail zetten wij ook in bij light rail, waar sinds de invoering van de Wet Lokaal Spoor een vergelijkbaar wettelijk regime geldt (exclusief TSI’s).

Veiligheids & Gezondheids (V&G) coördinatie

Ook bij de uitvoering van het project moet de veiligheid van werkers, het treinverkeer én de omgeving geborgd zijn. Wij verzorgen de Veiligheids & Gezondheids (V&G) coördinatie van schetsontwerp tot aanbestedingsdossier. Onderdeel hiervan zijn de risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E), het V&G plan, het V&G dossier, het Plan Veilige Berijdbaarheid en het Plan Veilige Transfer (waar relevant conform Arbowetgeving). We stimuleren onze ontwerpers om bij iedere ontwerpkeuze na te denken over een veiligere oplossing, zodat de risico’s op/rondom de bouwplaats (en bij later beheer en onderhoud) tot een minimum beperkt worden.