Wanneer u een ruimtelijk project wilt ontwikkelen en realiseren, zult u samenwerking moeten zoeken met de partijen die in het gebied een grondpositie hebben. Overheden en marktpartijen kunnen deze samenwerking vormgeven via Publiek Private Samenwerking (PPS). In de PPS heeft iedere partij zijn eigen belangen. Gekeken moet worden welke rol partijen kunnen en willen spelen en welke risico's zij kunnen en willen dragen. Wij kunnen u adviseren over de samenwerkingsvormen bij dergelijke projecten en de daarbij behorende contracten.

Onze juristen werken voor zowel overheden als marktpartijen en hebben daardoor veel ervaring met het samenbrengen van partijen. Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste ontwikkelingsstrategie en de juiste aanpak voor uw PPS. Onze toegevoegde waarde daarbij is niet alleen onze gedegen juridische kennis, maar ook de kennis van het proces en de context van deze projecten. Onze aanpak brengt partijen tot elkaar door te zoeken naar en te benoemen wat partijen bindt. Via de uitgezette strategie en de onderhandelingen die wij voor u voeren, leggen wij op het juiste moment in het proces de afspraken vast. Dit doen wij in duidelijke, uitvoerbare overeenkomsten, passend bij de fase van het proces.

Van hoofdlijn naar uitvoering: van Intentieovereenkomst naar Realisatieovereenkomst.

Centrumontwikkeling en herstructurering

Bij centrumontwikkelingen en herstructureringen wordt bewust ingegrepen in de huidige leefomgeving. Daarbij valt te denken aan: de sloop van bestaande gebouwen, nieuwbouw van woningen en winkels, en het realiseren van voorzieningen en infrastructuur. Hierbij zijn veel partijen betrokken, met ieder eigen belangen. Wij helpen om mede vorm te geven aan deze lastige processen. Op strategisch niveau leveren wij een goede ontwikkelingsstrategie. Daarin nemen wij onder andere de aanbesteding - en staatssteunproblematiek mee. Daarnaast worden door middel van maatwerk de bij het project en proces passende afspraken vastgelegd in overeenkomsten.

Uitbreidingslocaties

Bij uitbreidingslocaties wordt vaak gebouwd in 'het weiland'. Ook dan is vaak sprake van meerdere grondeigenaren. Wij kunnen in de strategische fase adviseren over de toepassing van het voorkeursrecht en de onteigeningsinstrumenten. Op basis van een ontwikkelingsstrategie maken wij een gerichte aanpak van de samenwerking met marktpartijen, al dan niet na een selectie van marktpartijen of een aanbesteding.