Voor een goed natuurbeleid en voor het opstellen van functionele inrichtings- en beheerplannen is het van belang om te weten hoe een gebied is ontstaan. Hoe functioneert het? Welke factoren en processen zijn bepalend voor het voorkomen van planten en dieren?

Alleen op basis van ’een dergelijke analyse kunnen de juiste maatregelen en het juiste beheer worden gedefinieerd en de effecten van ingrepen in het landschap worden onderkend. Voor deze analyse is geïntegreerde kennis nodig over geo(morfo)logie, bodemkunde, hydrologie, bodemchemie, vegetatiekunde en historisch landgebruik.

Inzicht op landschappelijk schaalniveau

Door het uitvoeren van gericht (veld)onderzoek naar deze aspecten, genereren we voor onze opdrachtgever op verschillende landschappelijke schaalniveaus inzicht in de standplaatsfactoren en ecologische relaties die bepalend zijn voor de aan- of afwezigheid van een soort. Deze kennis verschaft ons kennis van de processen en factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van, en de dynamiek en trends in vegetaties en soorten. Die processen kunnen overigens verschillend van aard zijn, zoals chemische processen in bodem en water, waterstanddynamiek, connectiviteit in het landschap of invloed van recreatie.

Voor het behoud en het herstel van de processen zijn dit de draaiknoppen van een gebied, waarmee de condities kunnen worden beïnvloed en bijgestuurd. Met de aldus vergaarde kennis kunnen ontwikkelreeksen en realistische potenties voor natuurontwikkeling worden afgeleid en kunnen onze adviseurs de juiste inrichtings- en beheermaatregelen treffen.