Het is druk in de ondergrond en het wordt steeds drukker. De economische belangen zijn groot en kunnen conflicteren met elkaar en met milieu- en maatschappelijke belangen. De ondergrond biedt ook nieuwe kansen. Echter, de ondergrond laat zich niet plannen zoals de bovengrond. De ondergrond is een samenhangend natuurlijk systeem van ingewikkelde, elkaar beïnvloedende, langzame processen.

Het belang

Een ondergrondvisie helpt bij onder meer ruimtelijke structuurvisies of bestemmingsplannen om de ondergrond een evenwichtige rol te laten spelen in het afwegingsproces. Het biedt enerzijds een goede analyse van de verschillende belanghebbenden en disciplines en anderzijds een afwegingskader waarin op samenhangende wijze de belangen in beeld worden gebracht.

Onze meerwaarde

Wij zetten in op integraal advies met een combinatie van procesbegeleiding en inhoudelijke expertise. Samen met uw eigen bijdragen en expertise leidt dit tot een multidisciplinair, tastbaar resultaat en duidelijke meerwaarde in de vorm van kwalitatief goede oplossingen, (ambtelijk en bestuurlijk) draagvlak en vernieuwende uitkomsten.
De ondergrondvisie heeft ook impact op de omgeving omdat de visie richting geeft, structureert en mogelijk maakt om duidelijke randvoorwaarden of afwegingskaders op te stellen.

STRONG

Royal HaskoningDHV is onder andere nauw betrokken bij de Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG) en wij hebben verschillende provincies en gemeenten geholpen bij het opstellen van ondergrondvisies en structuurvisies ondergrond. Door deze ervaring zijn wij een natuurlijk partner om te helpen ondergrondvisies tot een succes te maken en te borgen binnen uw organisatie. Bent u benieuwd hoe wij in uw situatie meerwaarde kunnen bieden? Dan lichten wij onze visie op de aanpak van ondergrondvisie graag toe.