De uitdagingen waar overheden voor staan beperken zich niet tot één vakgebied of één organisatie. Om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving is juist een integrale werkwijze nodig. Het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenhang is daarom het centrale doel van de Omgevingswet. Met de juiste, integrale aanpak vormt de Omgevingswet een sterke katalysator voor vooruitgang. Wij helpen u dit potentieel te realiseren.

Een greep uit onze projecten: omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s

Wij passen deze integrale werkwijze iedere dag toe, in samenwerking met ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Zo signaleren en benutten deze overheden de kansen die de invoering van de Omgevingswet biedt.

 

Omgevingsvisie Gouda
We hebben voor Gouda een toekomstbestendige Omgevingsvisie opgesteld met focus op (burger)participatie en de combinatie met maatschappelijke transities energie, mobiliteit en klimaatadaptatie.
Lees meer >

 
Strategische en politiek bestuurlijke advisering
Op 11 februari 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet, zodat inwerkingtreding van de Omgevingswet weer een stap dichterbij is gekomen. Royal HaskoningDHV is gevraagd om bij te dragen aan al deze onderwerpen op rijksniveau.
Lees meer >
 
Omgevingsvisie 
Voor het PlanMER van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benaderden wij de complexe opgaven integraal, met behulp van een door ons ontwikkeld beoordelingskader: het ‘Rad van de Leefomgeving’. Hierin staat het doel en het integrale karakter van de Omgevingswet centraal. Met behulp van het Rad geven wij bij provincies en gemeenten richting aan de keuzes in omgevingsvisies.
Lees meer >
 
Bedrijfsmatige activiteiten en omgevingsplannen
Samen met Rho adviseurs stelden wij de staalkaart Bedrijfsmatige Activiteiten op. Hierbij integreerden wij het ruimtelijke- en milieuspoor. Deze kennis passen wij nu toe bij het opstellen van omgevingsplannen.
Lees meer >
 
Bestemmingsplannen verbrede reikwijdte
Ook maakten wij gebruik van onze ervaring met ‘bestemmingsplannen verbrede reikwijdte’, zoals voor Soesterberg-Noord.
Lees meer >
 

Integraal werken in een veranderend speelveld

In onze integrale aanpak verbinden we complexe opgaven met elkaar. Dat vraagt om betrokkenheid van vele stakeholders. Van de overheden vraagt dit een daarbij passende rolopvatting (sturingsfilosofie) en werkwijze. Royal HaskoningDHV helpt bij deze sturing en ondersteunt overheden bij de soepele implementatie van de Omgevingswet. Vroegtijdige participatie en digitalisering zijn hierbij cruciale factoren. Benieuwd hoe wij organisaties met de implementatie helpen?

Omgevingswet - DSO gemeente Almelo | Royal HaskoningDHVGemeente Almelo omarmt dienstverlening GemeenteDSO
De gemeente Almelo heeft de ambitie dat burgers in 2021 gebruik kunnen maken van het digitale Omgevingsloket dat aangesloten is op de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Hierdoor kunnen burgers snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.
Lees meer >
 
Implementatie omgevingswet bij waterschappen
Royal HaskoningDHV begeleidde met adviesbureau 2-Tact een aantal waterschappen – waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Noorderzijlvest – in een Programma Start-Up (PSU) bij de op- en doorstart van hun implementatietraject.
Lees meer >
 
Digitaal en interactief 
Ook ontwikkelden wij het digitale en interactieve iReport, dat wordt ingezet als hulpmiddel voor het betrekken van stakeholders bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een omgevingsvisie.
Lees meer >
 
Participatie en energietransitie
Met een participatieve aanpak volgens de Omgevingswet gaven wij de energietransitie vorm voor de gemeente Heumen.
Lees meer >
 

De Omgevingswet als katalysator voor uw maatschappelijke opgaven

De implementatie van de Omgevingswet is niet eenvoudig, maar met de juiste aanpak biedt de Omgevingswet ook aanzienlijke kansen. In onze visie is de Omgevingswet een katalysator: de wet maakt het mogelijk om de complexe opgaven van vandaag en morgen integraal aan te pakken. Implementatie van de Omgevingswet is hierbij niet een doel op zich. Het is een middel om richting te geven aan uw maatschappelijke opgaven en om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe wij overheden hierbij ondersteunen?

Omgevingswet en energietransitie
Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzochten wij hoe de Omgevingswet de energietransitie kan bevorderen. De resultaten vertalen wij in omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s voor een effectieve energietransitie.
Lees meer >
 
Omgevingswaarden en fysieke leefomgeving
Gemeente Den Haag hielpen wij bij het ontwikkelen van omgevingswaarden om te sturen op de gewenste staat van de fysieke leefomgeving. Ook verbonden wij hiermee de ruimtelijk-fysieke opgaven met het verbeteren van de sociale leefbaarheid.
Lees meer >
 
Omgevingswet en gezondheid
In samenwerking met de provincie Gelderland en de GGD ontwikkelden wij de Gelderse Gezondheidswijzer. Deze Gezondheidswijzer geeft binnen én buiten de muren van het gemeentehuis handen en voeten aan een gezonde leefomgeving. De kennis passen wij nu toe bij het ontwikkelen van omgevingsvisies en omgevingsplannen.
Lees meer >
 
Bodem en ondergrond in omgevingsbeleid
In een leertraject begeleidden wij overheden om naast de ‘bovengrond’ ook de bodem en ondergrond volwaardig op te nemen in het omgevingsbeleid.
Lees meer >