De Omgevingswet met bijbehorende uitvoeringsbesluiten moeten het omgevingsrecht overzichtelijker en voorspelbaarder maken, de onderzoekslasten verminderen en meer ruimte voor maatwerk bieden. De overheid streeft naar betere besluiten, meer draagvlak en kortere procedures. We hebben enkele opvallende veranderingen in de nieuwe wetgeving uitgelicht:

Van inrichting naar activiteiten

In de Omgevingswet gaat het niet meer over inrichtingen met nadelige gevolgen voor het milieu (uitgezonderd Seveso-inrichtingen), maar over milieubelastende activiteiten. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels per milieubelastende activiteit en staat aangegeven in welke gevallen een vergunningplicht geldt. Dat betekent dat een bedrijf in beeld moet brengen welke activiteiten plaatsvinden en welke regels gelden per activiteit. De richtingaanwijzer in het Bal helpt u daarbij via de route:

  • Is er sprake van een milieubelastende activiteit?
  • Is de activiteit vergunningplichtig?
  • Welke algemene regels zijn van toepassing?

Van algemene naar specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht is concreter beschreven, handhaafbaar gemaakt en geldt altijd en overal. Van bedrijven wordt geëist dat ze een flinke inspanning doen om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten tot negatieve effecten in de omgeving leiden.

Vroegtijdige participatie

Een initiatiefnemer is straks verplicht om bij de vergunningaanvraag aan te geven hoe stakeholders betrokken zijn bij het initiatief (participatie). Het grootste gevolg van deze verandering is dat een bedrijf voorafgaand aan de formele indiening van een vergunningaanvraag openheid moet geven over de plannen. Heeft u al eens in kaart gebracht welke stakeholders zich in uw omgeving bevinden, impact ondervinden van uw bedrijfsactiviteiten of zich daar betrokken bij voelen? En heeft u al eens onderzocht welke kansen, risico’s en gevoeligheden spelen in uw omgeving? Een zogenaamde omgevingsanalyse is een zinvolle eerste stap in het vormgeven van vroegtijdige participatie.
Een omgevingsanalyse en een daarop afgestemd participatieplan helpen bij het bepalen wie op welke manier betrokken wordt en kan de onderbouwing vormen van participatie als indieningsvereiste bij de vergunningaanvraag.

Belang betrokkenheid bij Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Rijk, provincies en gemeenten stellen een Omgevingsvisie op, met daarin de langetermijnvisie op ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie wordt door gemeenten nader uitgewerkt in een Omgevingsplan, dat het bestemmingsplan vervangt. Het Omgevingsplan kent meer flexibiliteit, maar bevat ook omgevingswaarden die milieueffecten reguleren (zowel emissies als immissies). Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het Omgevingsplan. Ook voor deze plannen is participatie verplicht: voor bedrijven een belangrijke kans om het bedrijfsbelang te vertegenwoordigen!

Wilt u meer weten?

Vraagt u zich bijvoorbeeld af hoe u het beste om kunt gaan met het overgangsrecht (vlak voor inwerkingtreding nog een vergunningaanvraag indienen of juist na inwerkingtreding)? Wij kunnen uw bedrijf helpen bij technische, inhoudelijke, juridische, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken rondom de Omgevingswet. Onze adviseurs hebben zich goed ingelezen en volgen de ontwikkelingen op de voet.