Inwoners en bedrijven willen een leefbare, aantrekkelijke en veerkrachtige omgeving. Met duidelijke regels die afbakenen wat wel en niet mogelijk is. Het huidige omgevingsrecht is complex. Door de invoering van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, worden honderden regels vereenvoudigd of afgeschaft.

Omgevingswet | RoyalHaskoningDHV

Maar er is meer. De Omgevingswet gaat ook over het anders en slim organiseren van de samenwerking in en tussen overheidsorganisaties, bedrijven en burgers. Kernwoorden zijn: opgave centraal, klant centraal, integraal, gebiedsgericht en digitaal. Dit brengt grote veranderingen met zich mee voor bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen. De uitdaging is om de eenvoud in het oog te blijven houden: minder regels, een overzichtelijk proces en snellere besluitvorming.

ONZE AANPAK: RICHTEN, INRICHTEN, VERRICHTEN

Royal HaskoningDHV kan u over de volle breedte van deze opgave ondersteunen en u helpen uw organisatie en uw producten ‘Omgevingswet-proof’ te maken. Onze adviseurs zijn al vanaf het prille begin betrokken bij de modernisering van het omgevingsrecht. We hebben meegeschreven aan de wet en de regelingen, doen onderzoek naar de impact en ondersteunen overheden en bedrijven bij het implementeren en toepassen van de Omgevingswet.

Omdat wij voor zowel overheden als bedrijven werken, zijn we ‘thuis’ in beide werelden en kunnen we die ook met elkaar verbinden. Daar ligt onze kracht.

Daarbij bieden wij inhoudelijke, juridische, procesmatige, organisatorische ondersteuning, passend bij elke fase van het verandertraject:

  • Richten: bepalen van de ambitie en strategie ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet
  • Inrichten: de organisatie voorbereiden op het gebied van werkprocessen, digitalisering, cultuur en vaardigheden
  • Verrichten: de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet ontwikkelen en toepassen.

OMGEVINGSWET EN OVERHEDEN

Om de doelen van de Omgevingswet te realiseren moeten gemeenten, provincies en waterschappen flink ‘aan de bak’. Een meer integrale benadering van opgaven staat centraal: in Omgevingsvisie, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, Omgevingsplannen, Projectbesluiten en de Omgevingsvergunning. Naast een instrumentele opgave, vraagt dit om meer samenwerking in en tussen overheidsorganisaties. En om nieuwe vormen van samenwerking van overheden met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.

Met onze multidisciplinaire expertise en ervaring biedt Royal HaskoningDHV ondersteuning op alle aspecten van de Omgevingswet:

  • Van impact- en kansenanalyse naar implementatiestrategie en –plan
  • Van integrale beleidsagenda naar de ontwikkeling van een Omgevingsvisie
  • Aan de slag met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma
  • Vernieuwende vormen van participatie en (keten)samenwerking
  • Digitalisering en informatievoorziening afgestemd op het nieuwe instrumentarium

Lees meer

OMGEVINGSWET EN BEDRIJVEN

De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor bedrijven. Het begrip inrichting verdwijnt, de specifieke zorgplicht vervangt de algemene zorgplicht en nieuwe algemene regels vervangen het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit. Er ontstaan voor bedrijven verplichtingen op het gebied van vroegtijdige participatie. Er ontstaan ook kansen om bedrijfsbelangen in te brengen in het gemeentelijk Omgevingsplan. Het bestemmingsplan verdwijnt, het Omgevingsplan biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk op het gebied van milieuregels. Om flexibiliteit te bevorderen, verdwijnt de onlosmakelijkheid tussen milieu en bouwen. Het denken in activiteiten in plaats van inrichtingen vraagt aanpassing, maar biedt de mogelijkheid om te focussen op continuïteit in kernactiviteiten.

Royal HaskoningDHV kan uw bedrijf helpen bij organisatorische, technische, inhoudelijke, juridische en maatschappelijke vraagstukken rondom de Omgevingswet. Wij zijn marktleider op het gebied van het opstellen van aanvragen en het begeleiden van complexe vergunningprocedures voor industriële bedrijven en staan graag voor u klaar.

Lees meer