In het dichtbevolkte Nederland zijn bedrijven vaak in de nabijheid van andere (maatschappelijke) functies gelegen. De overheid heeft daarom uitgebreide wet- en regelgeving geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de omgeving gewaarborgd wordt. Van bedrijven wordt verwacht dat de risico’s voor de omgeving beheerst worden.

Onze adviseurs loodsen u professioneel door de complexe en omvangrijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en omgeving. Ook bieden ze u daarbij ondersteuning bij het nakomen van uw wettelijke verplichtingen.

Royal HaskoningDHV biedt diverse diensten aan op het gebied van externe veiligheid. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met de geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). We zijn bekend met de eisen en verwachtingen vanuit het bevoegd gezag en kunnen u daarom optimaal ondersteunen bij het vinden een oplossing voor uw vraag of probleem.

Onze diensten zijn:

  • Ondersteuning bij vergunningaanvragen
  • Externe veiligheid paragraaf
  • Ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid
  • Brandveiligheidsadvies
  • Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met onder andere Carola, RMB II en Safeti
  • Kwalitatieve risicoanalyse
  • Advies met betrekking tot het transport en vervoer van gevaarlijke stoffen

Rapport Analyse Brzo-beleid

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) heeft een grondslag in uiteenlopende nationale wet- en regelgeving over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s en de Wet milieubeheer. Kennis en informatie over de complexe veiligheidsregelgeving is letterlijk verspreid. In deze rapportage worden de afzonderlijke stelsels, met name Arbeidsomstandighedenwet en Wet milieubeheer, naast elkaar gezet en de verschillen en de overeenkomsten besproken.

De aanleiding van dit onderzoek is de ‘Roadmap 2’: Integrale uitvoering van het Brzo-beleid als onderdeel van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Het inzichtelijk maken van de uitgangspunten van de verschillende wet en regelgeving van het huidige BRZO-stelsel biedt inzicht in het gehele BRZO-stelsel. Dit inzicht is bedoeld als een bouwsteen voor het opstellen van een visie voor meer integrale aanpak voor de toekomst (2030).

Dit rapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV Nederland B.V. onder begeleiding van het RIVM. Het RIVM heeft hiervoor een uitbestedingstraject uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW. De aanleiding voor deze rapportage is de betrokkenheid van het Ministerie van SZW bij Roadmap 2 van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Contact

Simone van Dijk

Leading professional omgevingveiligheid

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten