De natuur in Nederland is kwetsbaar. Om onze natuur te beschermen en ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren, zijn naast wetten, ruimtelijke regels en goede ideeën ook praktische oplossingen nodig. Onze ecologen weten niet alleen veel van natuur, maar zijn ook experts in ruimtelijke ontwikkelingen, onderwatergeluid, windturbines en bijvoorbeeld seismisch onderzoek. Zij denken zowel op land als in zee in kansen en oplossingen.

Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Met ingang van deze wet zijn de provincies het bevoegde gezag. Elke provincie heeft in een omgevingsverordening de hoofdlijnen van deze wet uitgewerkt. Dit houdt in dat er per provincie andere regels (kunnen) gelden. Onze ecologen zijn goed thuis in de vigerende regelgeving per provincie en kunnen u van duidelijke adviezen voorzien.

Aandacht voor grote én kleine plannen

De omgeving kijkt kritisch mee bij grote én kleine projecten, zeker als daar Natura 2000-gebieden of beschermde soorten in het geding zijn. Daarom zorgen wij voor het noodzakelijke (veld)onderzoek, overleggen we waar nodig met omgevingspartijen, vragen vergunningen of ontheffingen aan en denken mee over de te volgen strategie. De voorwaarden uit een vergunning of ontheffing maken we concreet voor uitvoering en we zorgen voor de ecologische begeleiding ter plaatse.

Programma Aanpak Stikstof

De adviseurs van Royal HaskoningDHV zijn helemaal thuis in de stikstofproblematiek, omdat ons bureau betrokken is bij de uitvoering en monitoring van maatregelen van onder andere de PAS-gebiedsanalyses, het PAS-programma, specialistische onderzoeken in Natura 2000-gebieden en het aanvragen van vergunningen en het doen van PAS-meldingen. Omdat in lopende beroepsprocedures vragen zijn gesteld over de juridische houdbaarheid van het PAS, is het onzeker hoe er in de toekomst met toename van stikstofdepositie in de vergunningverlening wordt omgegaan. Bijsturen van lopende projecten kan daardoor aan de orde zijn. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact met ons op voor een laatste stand van zaken.

Effecten voorkomen en procedures versnellen

Een ontheffingsprocedure en daaruit voortkomende voorwaarden kunnen een lange doorlooptijd hebben. Wij kunnen deze tijd verkorten, door samen met u alvast nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen, dassen of roofvogels te realiseren.