Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is inmiddels volwassen geworden en ondergaat in versneld tempo een verdere professionaliseringslag. In toenemende mate spreken klanten en andere stakeholders hun verwachtingen op het gebied van MVO - al dan niet dwingend - uit. Tevens is er een duidelijke marktbehoefte aan meer vergelijkbaarheid op het gebied van duurzaamheidprestaties merkbaar. Aan de basis van een duurzaam product- of dienstenaanbod staat een duurzame bedrijfsvoering.

De MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is in 2010 gelanceerd. In deze norm wordt een duurzame bedrijfsvoering gekoppeld aan stakeholder betrokkenheid en aan een totaal van 33 MVO indicatoren. De MVO Prestatieladder, het managementsysteem, de managementeisen, en de certificatienorm is geschikt voor certificatie op 5 onderscheidende niveaus. Het levert een objectief inzicht in de MVO inspanningen die door een organisatie worden verricht. De norm beantwoordt daarmee aan een marktvraag naar een toetsbaar systeem waarmee de balans tussen People, Planet en Profit gemanaged kan worden.

De ladder is geïnspireerd door internationaal erkende concepten; de 3P filosofie, het ISO9001 managementsysteem, het ISO14001 milieuzorgsysteem, de ISO26000  richtlijn, de AA1000 stakeholdermanagement standaard, de SA8000 standaard voor sociale werkomstandigheden, en de Global Reporting Initiative indicatoren. De genoemde ISO26000 is een richtlijn en geen norm, deze is niet als managementsysteem standaard bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.

Rol Royal HaskoningDHV 

Royal HaskoningDHV kan uw organisatie begeleiden in het voldoen aan de vereisten van de MVO Prestatieladder op elk van de gewenste 5 niveaus. Royal HaskoningDHV is marktleider op het gebied van volledige implementatietrajecten van de MVO Prestatieladder en de  ISO26000 richtlijn, welke een belangrijke inspiratiebron heeft gevormd voor de ontwikkeling van de MVO Prestatieladder. We zijn nauw betrokken bij de praktische toetsing van de MVO Prestatieladder norm en certificatieregeling. 
Namens Royal HaskoningDHV neemt senior adviseur duurzaam ondernemen Ronald Stiefelhagen deel in het College van Deskundigen (CvD) van de MVO Prestatieladder. De taak van het CvD omvat het beheer van de managementsysteemnorm en de certificatieregeling, het kenbaar maken van interpretaties, en het afwegen van de praktische uitvoering. De Foundation Sustained Responsibility is de juridische eigenaar van de MVO Prestatieladder. Het bestuur van de Foundation wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten Certificatie Instellingen.