Elk industrieel bedrijf heeft te maken met emissies naar de lucht. Door emissies te beperken en vervuilende stoffen af te vangen voordat ze uitgestoten kunnen worden, kan een bedrijf haar impact op het milieu verminderen. Dit aspect in maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, maar ook voor het presteren van het bedrijf op de lange termijn.

Onze experts zijn gemotiveerd om u te laten voldoen aan lokale en internationale verplichtingen. We leveren zowel technisch als beleidsmatig advies op het gebied van emissiemanagement en effectbeoordelingen. Daarbij gebruiken we de meest actuele tools en beschikken onze experts over uitgebreide en actuele kennis om de impact van emissies door de industrie te identificeren en te reduceren.

Voor ondersteuning op het brede gebied van industriële emissies en geur bent u bij ons aan het juiste adres. Opdrachtgevers weten ons te vinden voor het uitvoeren van gedetailleerde modelleringen, maar ook voor volledige ontzorging op het gebied van het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance).

Een korte introductie van onze diensten:

Voldoen aan wet- en regelgeving

De Richtlijn Industriële Emissies en het Activiteitenbesluit stellen eisen aan emissies door de industrie. Wij zorgen ervoor dat onze industriële opdrachtgevers voldoen aan hun verplichtingen. Omdat de bevoegde gezagen ook tot onze opdrachtgevers horen, kennen we ook hun perspectief op industriële projecten.

Meten en modelleren van emissies

We zijn zeer ervaren in het opzetten van een meetplan en het coördineren van de uitvoering. We doen dat voor gekanaliseerde emissies, diffuse emissies, luchtkwaliteit (binnen en – buiten) en voor geur. Onze experts geven u een betrouwbaar inzicht in de effecten van emissies op luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie, afkomstig van alle mogelijke industriële bronnen, mobiele bronnen, agrarische bronnen, etc. 

We gebruiken daarbij verspreidingsmodellen zoals AERMOD, Geomilieu (Stacks) en AERIUS. De resultaten zijn bruikbaar om aantoonbaar te voldoen aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • onderbouwing in vergunningaanvragen (Wabo, Wet natuurbescherming);
  • bewijsvoering dat grenswaarden niet overschreden worden;
  • studies naar mogelijke gezondheidseffecten;
  • het gebruik van feitelijke informatie voor communicatie met stakeholders.

 
Selectie Best Beschikbare Technieken

Een belangrijke stap in het beperken van uw emissies is het selecteren van de Best Beschikbare Technieken. Die selectie maken we op basis van kenmerken van de uitgestoten gassen (debiet, concentratie, eigenschappen van vervuilende stoffen, etc.). Ook houden we rekening met criteria als kosteneffectiviteit, onderhoudseisen, wettelijke eisen, veiligheid, ‘cross media’ effecten, water- en energieverbruik en afval.

CO2 Emissiehandel

Bedrijven die onder het Europees systeem voor emissiehandel (EU-ETS) vallen, moeten verplicht inzicht bieden in de emissie van broeikasgassen. Wij begeleiden u graag in het voldoen aan deze regelgeving door uw CO­­­2 footprint in kaart te brengen. Los van het EU-ETS systeem kan het belangrijk zijn voor ieder bedrijf om inzicht te verkrijgen in hun CO2-footprint.

 

Wij zetten onze uitgebreide kennis en ervaring graag in om de optimale verhouding te vinden tussen uw bedrijfsactiviteiten, de impact daarvan op het milieu en de benodigde investeringen om die impact te beperken.