Het beheersen van risico's en de bewaking van veiligheid zijn uitermate belangrijke aspecten binnen de industriële omgeving. Blootstelling aan chemische stoffen en biologische agentia kunnen ernstige ge-zondheidsklachten bij personen veroorzaken. Royal HaskoningDHV levert succesvolle ondersteuning door middel van een speciaal ontwikkelde tool, genaamd LegionellaScan, waarbij risico’s op blootstelling aan Legionellabacteriën in kaart worden gebracht. Meer informatie over legionella en onze LegionellaScan vindt u op deze pagina.

In 2018 zijn voor het eerst in twee biologische industriele afvalwaterzuiveringsinstallaties Legionellabacteriën aangetroffen. Eerder werd aangenomen dat Legionella niet in deze installaties zou voorkomen. Nog onbekend is hoeveel installaties een verhoogd risico hebben wat betreft mogelijke groei en verspreiding van Legionella.

Ook een oudere Legionella-uitbraak in het Post-CS gebouw in Amsterdam (2006) heeft aangetoond dat continue alertheid noodzakelijk is. In 2004 en 2005 deed de Arbeidsinspectie onderzoek naar het gebruik en het onderhoud van koeltorens. Bij 83% van de bedrijven werd een overtreding geconstateerd. Bij 73% van de bedrijven was het legionellabeheersplan onvolledig of niet aanwezig*.

Veel industriële watersystemen, zoals drinkwater- en douchesystemen, nooddouches, proceswatersystemen, koeltorens en luchtbevochtigingssystemen, kunnen in een bedrijfsmatige omgeving een bron van Legionellabesmetting zijn. Om risico’s te beheersen heeft de overheid hiervoor in het Drinkwaterbesluit en in de Activiteitenregeling Milieubeheer regels opgenomen.

Daarnaast is er binnen de ARBO-wetgeving een beleidsregel opgenomen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan Legionella in een bedrijfsomgeving. Ieder bedrijf is verplicht om aan deze regels invulling te geven. Geen enkel bedrijf wil dat werknemers ziek worden (of erger). Hier geldt absoluut ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Royal HaskoningDHV levert succesvolle ondersteuning door middel van een speciaal ontwikkelde tool, genaamd LegionellaScan, waarbij risico’s op blootstelling aan Legionellabacteriën in kaart worden gebracht. Voor het beheersen van risico’s stellen we een op maat gemaakt beheersplan op, waarin doeltreffende maatregelen worden gespecificeerd. Als onderdeel van een oplevering vindt een workshop plaats waardoor draagvlak gecreëerd wordt om veilig beheer van Legionella mogelijk te maken.

Op het gebied van Legionellapreventie leveren we de volgende diensten:

 • Uitvoeren van risicoanalyse en opstellen van het beheersplan;
 • Specifieke ondersteuning bij realisatie van beheersmaatregelen;
 • Verzorgen interne en externe communicatie omtrent onderzoeksresultaten;
 • Bemonstering en analyse van watersystemen met bijbehorende advisering;
 • Training op gebied van Legionellabeheer;
 • Optimalisatie waterbehandeling;
 • Installatieontwerp.

Enkele toonaangevende referenties:

 • Uitvoeren van risico-studies en opstellen van beheersplannen voor complexe proceswaterinstallaties en koeltorens voor een grote staalfabrikant in Nederland;
 • Legionella-trainingen voor operators bij een grote staalfabrikant in Nederland;
 • Operationeel beheer Legionella door laboratoriumonderzoek in de zuivelindustrie;
 • LegionellaScans koel- en proceswatersystemen in de petrochemische industrie;
 • LegionellaScans koel- en proceswatersystemen in de food & beverage industrie;
 • Uitvoering van LegionellaScans op rijtuigwasinstallaties van de Nederlandse Spoorwegen.

Case studie: Rijtuigwasinstallaties Nederlandse Spoorwegen

De NS beschikt over diverse rijtuigwasinstallaties waarin de buitenkant van treinen wordt gewassen. Royal HaskoningDHV heeft voor de NS een LegionellaScan uitgevoerd om veilig beheer van rijtuigwasinstallaties in de regio Randstad-Zuid mogelijk te maken. Hierbij is de kennis van wasinstallaties toegepast in combinatie met laboratoriumonderzoeken om risico’s inzichtelijk te maken en veilig beheer mogelijk te maken.