Risico's beheersen

Het beheer van uw gebouw(en) heeft tot doel: een gesteld prestatieniveau realiseren tegen aanvaardbare risico's en zo laag mogelijke kosten. U kunt hierbij risico's tegenkomen die een negatieve impact hebben op de kosten of de prestaties van uw gebouwen. Denk aan de risico's van technisch falen voor uw productie, juridische risico's zoals non-compliance met milieuwet- en regelgeving voor veiligheid, of het risico van onvrede van uw klanten en stakeholders voor uw bedrijfsimago.
Om deze negatieve effecten te minimaliseren is het allereerst van belang, dat u in kaart hebt wat uw kwaliteitsnormen zijn en welke risico's er in uw situatie bestaan. Met dit inzicht kunnen vervolgens passende beheersmaatregelen worden bepaald en uitgevoerd worden door de juiste partijen.

Kwaliteits- en risicomanagement vormgeven

Royal HaskoningDHV kan u helpen uw kwaliteits- en risicomanagement vorm te geven, passend bij de routines van uw organisatie en de doelstellingen van uw vastgoed. Wij brengen met u de risico's op technisch, organisatorisch, juridisch en administratief gebied (informatiemanagement) en de bijbehorende gevolgen in kaart. Op basis hiervan definiëren wij met u de beheersmaatregelen om de geïdentificeerde risico's te vermijden, te beperken, te accepteren of te verzekeren en stellen daarnaast een monitoringschema op om kwaliteitsniveaus en risico's in beeld te houden.

Monitoring

Essentieel is monitoring van de geleverde kwaliteit en risicobeheersing - om waar nodig hierop te kunnen bijsturen. Uw organisatie en kernprocessen zijn immers geen statisch geheel, evenmin de geleverde facilitaire en technische diensten. Monitoring en bijsturing hiervan bieden u een efficiënt pad naar het realiseren van de doelen die u met uw assets voor uw organisatie wilt garanderen. Met behulp van een asset management dashboard op maat volgen we de ontwikkeling van prestaties, kosten en risicobeheersing. U bent 'in control'. Denk hierbij aan controle op de output van uw aannemers en de tevredenheid van uw (interne) klanten.

Kwaliteitsmeter

Royal HaskoningDHV wil de 'kwaliteitsmeter' zijn voor uw asset management of facility management, voor (gedeelten van) uw vastgoedstrategie, projectmanagement of uw gecontracteerde services als onderhoud en energieverbruik. We definiëren met u de minimale prestaties van uw vastgoed, het risicoprofiel dat voor uw organisatie aanvaardbaar is en de kosten die daarmee gemoeid mogen zijn. Als onafhankelijke partij controleren we periodiek de conditie van de geleverde prestaties, monitoren uw risico's en adviseren u in de bijsturing hiervan.