Klimaatadvies ondernemingen 

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteiten. Dit heeft invloed op ondernemingen. Veel partijen zoals investeerders, klanten en medewerkers vragen van ondernemingen maatregelen om hun broeikasgassen terug te dringen. Maar tegelijkertijd biedt klimaatverandering kansen voor klimaatvriendelijke producten. Royal HaskoningDHV helpt bedrijven hierop passend en succesvol in te spelen. Wij brengen kansen en bedreigingen als gevolg van klimaatverandering inzichtelijk. Wij berekenen CO2-footprints en helpen u op weg naar klimaatneutraliteit.  In Nederland wint daarnaast de CO2-Prestatieladder snel terrein. Steeds meer opdrachtgevers waarderen een bepaalde score op de CO2 Prestatieladder met gunningsvoordeel. Ook daarbij staan wij u graag terzijde.

Wij ondersteunen bedrijven onder andere met de volgende klimaatvraagstukken:
  • Het bepalen van de betekenis van klimaatverandering voor uw onderneming, door een analyse van bijvoorbeeld wensen van klanten en investeerders, concurrenten, maatschappelijke organisaties en uw eigen invloedssfeer.
  • De ontwikkeling van een passende klimaatstrategie.
  • De ontwikkeling van voor u passende klimaatdoelstellingen.
  • Het berekenen van een CO2-footprint volgens uw specificaties. Deze footprint baseren wij altijd op de internationale standaard ISO14064 en het Green House Gas protocol.
  • Het berekenen van de CO2 -performance van uw producten.
  • De beantwoording van de vragenlijst van het Carbon Disclosure Project (CDP). • Het traceren van kansen en bedreigingen die uit klimaatverandering voor uw bedrijf voortvloeien.
  • Het met u ontwikkelen van een routekaart naar klimaatneutraliteit.
Het berekenen van een CO2 footprint van uw bedrijfsvoering, van een product, project of proces is tegenwoordig gemeengoed. Een juist berekende CO2 footprint is de basis voor uw reductiebeleid. Het is een essentieel onderdeel van uw MVO beleid en geeft u de mogelijkheid een certificaat op de CO2-prestatieladder te behalen. - en dergelijke vragen worden ook steeds vaker in aanbestedingen opgenomen.

CO2 Prestatieladder

Eind 2009 lanceerde ProRail haar baanbrekende klimaatinitiatief, de CO2-prestatieladder. Kernboodschap: voer een optimaal klimaatbeleid en ontvang tot maximaal 10 % fictief gunningvoordeel. In 2011 is de ladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Meer en meer opdrachtgevers zullen deze ladder gaan toepassen, mede omdat tevens een EMVI variant is ontwikkeld.

De CO2-prestatieladder kent 4 invalshoeken, op 5 niveaus:
Inzicht (het opstellen van een CO2 footprint conform mondiale normen).
CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf de uitstoot te verminderen).
Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert).
Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.

CO2 footprint conform mondiale normen

Bij het berekenen van een CO2 footprint is het van belang dat deze onomstreden is opgezet. Is de afbakening juist bepaald? In hoeverre moet de keten doorgerekend worden? Zijn alle broeikasgasbronnen meegenomen? Iedere onderneming die serieus klimaatbeleid ontwikkelt en die een CO2 footprint uitrekent en publiceert, hanteert daarvoor het zogenaamde Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol). Normen als de ISO 14040 en ISO14064 zijn ook gebaseerd op dit protocol en maken certificering van CO2 analyses mogelijk. 

Ketenanalyses

Om niveau 4 van de CO2-prestatieladder te behalen moeten onder andere twee CO2 gerelateerde ketenanalyses worden uitgevoerd. U dient eerst een dominantie analyse uit te (laten) voeren, hiermee krijgt u inzicht in welke aan uw organisatie gerelateerde ketens de grootste klimaatimpact hebben. Vervolgens bepaalt u aan de hand van relevantie, beschikbaarheid gegevens en eigen ambities en doelstellingen van welke ketens u een CO2 footprint wilt (laten) maken.

Rol Royal HaskoningDHV

Wij begeleiden veel bedrijven bij hun klimaatstrategie, bij het bepalen en opstellen van CO2 footprints en bij het maken van plannen van aanpak naar klimaatneutraliteit. Vanuit die expertise hebben wij een methodiek ontwikkeld waarmee bedrijven op een pragmatische manier kunnen voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder. Onze formats van alle eisen op de ladder geven u een handvat om uw eigen portfolio op te bouwen. En met de excel CO2 scanner van Royal HaskoningDHV kunt u bijvoorbeeld eenvoudig zelf uw CO2 footprint berekenen, het effect van maatregelen doorrekenen en uw footprint monitoren.
Onder onze vakkundige begeleiding hebben al diverse bedrijven zich weten te certificeren tot het hoogste niveau van de ladder. Dankzij intensief contact met certificerende instanties, opdrachtgevers, Bouwend Nederland (wij vullen haar CO2 helpdesk in) en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, kunnen we u als geen ander adviseren. Wij zijn een erkend en onafhankelijk kennisinstituut en tevens experts in het uitvoeren en/of beoordelen van ketenanalyses. Wij berekenden bijvoorbeeld de CO2 footprint voor ProRail en brachten de twee ketens van ’spoorstaven’ en ’geluidsschermen’ in kaart waarmee ProRail haar certificaat op niveau 4 behaalde.

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht