De aanleg van bijvoorbeeld een fietspad, de inpassing van maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Water of verandering vanuit een andere behoefte kunnen vragen om aan- of inpassing van (nieuwe) natuur. De inrichting van nieuwe natuur of het verbeteren van bestaande natuur vergt deskundigheid en creativiteit.

Dicht bij de natuur

Door dicht bij de aanwezige natuurwaarden te blijven, is het mogelijk de inrichting zo natuurlijk mogelijk te houden, zodat planten en dieren goed kunnen gedijen. De adviseurs van Royal HaskoningDHV kunnen u hierbij van begin tot eind helpen. Wij verzorgen de voorbereiding, alle noodzakelijke onderzoeken, maken het definitief ontwerp en RAW-bestek of UAVgc-contract en verzorgen de aanbesteding tot en met directievoering en toezicht.

Inrichtingsplannen maken vereist specialistische kennis

Het maken van een inrichtingsplan vereist specifieke, specialistische kennis van hydrologen, ecologen en bodemkundigen. Vaak zijn er aanpassingen nodig in waterpeil en/of in voedselrijkdom van de bodem. Ook bestaat er een duidelijke behoefte aan een meer natuurlijke variatie in de abiotiek, waardoor de biodiversiteit wordt vergroot. De groenblauwe adviseurs van Royal HaskoningDHV geven leiding aan dergelijke integrale projecten, inclusief de aansturing van aannemers.

Kennis creëert draagvlak

De daadwerkelijke inrichting in het veld luistert nauw. Daarvoor is gebiedskennis nodig, maar ook voldoende kennis van allerlei zwaarwegende aspecten als bijvoorbeeld bodem, water, archeologie, techniek, flora en fauna. Tijdens de uitvoering komen er vaak zaken naar voren die in eerste instantie anders waren ingeschat. Door hier flexibel mee om te gaan, worden de best haalbare resultaten gerealiseerd en dat creëert draagvlak in de omgeving en bij de verschillende stakeholders. De ervaringen die we opdoen in de uitvoering, gebruiken we weer bij volgende projecten.